Collections in this community

Recent Submissions

 • Occupational chemical exposures in combination with unusual working hours 

  Lie, Jenny-Anne S.; Zienolddiny-Narui, Shan; Bråtveit, Magne (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2023-10-12)
  A significant proportion of the work force is employed in unusual work schedules. The combined effects of working hours and chemical agents at the workplace may depend on the duration and/or timing of exposure. However, ...
 • Arbetsskador och trafikskador: analys av historiska data 

  Ulfvarson, Ulf (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2023-02-25)
  Rapporten presenterar ett sätt att söka riskfaktorer för arbetsskador och trafik-skador i historiskt material. Korrelations- och regressionsanalyser har utförts med tidsserier av anmälda fall av arbetsskador och trafikskador, ...
 • Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer 

  Mathiassen, Svend Erik; Hallman, David (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2022-10-20)
  Denna rapport ger en systematisk översikt av studier som använt objektiva, tekniska mätmetoder för att belysa hur anställda med kontorsarbete fördelar sin arbetstid mellan olika fysiska aktiviteter (sitta, stå och gå) eller ...
 • Hand Eczema 

  Agner, Tove; E Ebbehøj, Niels (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2022-10-14)
  Hand eczema is a common disease in the general population and even more common in specific occupations where hands are intensively exposed to irritants and allergens. More than 15% of the population is affected during their ...
 • Röntgendiagnosticerad handartros i relation till exponering för handöverförda vibrationer 

  Nilsson, Tohr; Wahlström, Jens; Reierth, Eirik; Burström, Lage (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2022-10-06)
  Det finns idag ingen uppdaterad evidensbaserad systematisk kunskapsöversikt för sambandet mellan hand-arm vibrationsexponering och röntgen diagnosticerad artros i finger- och handled respektive för benuppluckring (malaci) ...
 • Approaches for the setting of occupational exposure limits(OELs) for carcinogens 

  Högberg, Johan; Järnberg, Jill (Samhällsmedicin och folkhälsa, 2022-07-05)
  Högberg J, Järnberg J. The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 154. Approaches for the setting of occupational exposure limits (OELs) for carcinogens. Arbete och Hälsa ...
 • Dupuytrens sjukdom i relation till exponering för handöverförda vibrationer 

  Nilsson, Thor; Wahlström, Jens; Reierth, Eirik; Burström, Lage (Samhällsmedicin och folkhälsa, 2022-05-30)
  Kunskapsöversikten syftar till att specifikt besvara frågan om risk för Dupuytrens sjukdom i relation till exponering för handöverförda vibrationer. Litteraturgenomgången följde PRISMAs systematiska metod omfattande databaserna ...
 • Luftvägsvirus vid arbetsplatser - Smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder 

  Löndahl, Jakob; Alsved, Malin; Thuresson, Sara; Fraenkel, Carl-Johan (GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd för Samhällsmedicin och Folkhälsa, 2021-12-06)
  Att spridning av sjukdomsframkallande luftvägsvirus kostar samhället enorma resurser har blivit uppenbart för alla under covid-19, men ovälkomna virus har varit människans följeslagare genom hela historien och ständigt ...
 • Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke eller risk för ny stroke: en kunskapsöversikt 

  Jood, Katarina; Fransson, Eleonor (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 2021-03-22)
  Syftet med kunskapsöversikten var att sammanfatta och värdera kunskapsläget vad gäller arbetsrelaterade faktorer som påverkar återgång i arbete efter stroke och om det finns faktorer i arbetslivet som kan påverka risken ...
 • Sambandet mellan kemiska exponeringar i arbetsmiljön och risken att utveckla ledgångsreumatism 

  Ilar, Anna; Klareskog, Lars; Alfredsson, Lars (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-12-21)
  Inledning: Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit, RA) är en sjukdom som främst drabbar lederna, men som också kan påverka många andra organ, med till exempel hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och vissa typer av blodcancer som ...
 • Hållbart arbetsliv i bilindustrin: Vikten av psykosociala faktorer, kön och yrke 

  Gyllensten, Kristina; Torén, Kjell; Hagberg, Mats; Söderberg, Mia (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-11)
  Syfte: Syftet med denna fall-kontroll studie var att undersöka sambandet mellan psykosociala faktorer och fortsatt arbete efter 62 års ålder i en grupp anställda inom bilindustrin. Metod: En inbjudan att delta i studien ...
 • Climate and Health - A summary of knowledge 

  Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-10-05)
  In summary, we believe that climate change is a major threat to our health. The greatest direct threats are: 1. Lack of food and clean water 2. Heatwaves 3. Changing spectrum of disease Secondary effects may be at least ...
 • The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 153. Occupational chemical exposures and cardiovascular disease 

  Sjögren, Bengt; Bigert, Carolina; Gustavsson, Per (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-08-28)
  The main task of the Nordic Expert Groupfor Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (NEG) is to produce criteria documents to be used by the regulatory authoritiesasthescientific basis ...
 • Klimat och hälsa - En kunskapssammanställning 

  Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-06-05)
  Sammanfattningsvis anser vi att klimatförändringarna är ett stort hot mot vår hälsa. De största direkta hoten utgörs av brist på mat och rent vatten, värmeböljor och ändrat sjukdomspanorama. De sekundära effekterna kan ...
 • Underlag för information om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende 

  Jakobsson, Kristina; Al-Nahar, Lina; Jakobsson, Eskil; Hansson, Erik; Magnusson, Maria; Frey, Bodil; Albin, Maria (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-04-23)
  Trångboddhet är en välkänd riskfaktor för luftvägsinfektioner. Att bo flera generationer tillsammans under trånga förhållanden gör det särskilt svårt att skydda de äldre som löper ökad risk för svår covid-19 infektion. De ...
 • Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende - Samverkande strukturella faktorer? 

  Hansson, Erik; Jakobsson, Kristina (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-04-16)
  Syftet med denna studie är att kartlägga olika strukturella förhållanden i Stockholm, Göteborg och Malmö som hypotetiskt skulle kunna bidra till den ökade Covid-19 frekvensen i vissa förorter. Kartorna visar att trångboddhet ...
 • Kunskapsöversikter inom arbetslivsområdet 

  Järvholm, Bengt (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-02-17)
  Böcker har traditionellt varit en vanlig form av kunskapsöversikt inom de flesta vetenskapsområden. Översikter har också sedan länge publicerats i vetenskap-liga tidskrifter i de flesta vetenskapsområden. Under slutet av ...
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby 

  Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-12-16)
  I december 2013 upptäcktes höga halter av högfluorerade ämnen (så kallade PFAS) i ett vattenverk, som försörjde ⅓ av hushållen i Ronneby kommun med dricksvatten. För att undersöka om PFAS-föroreningen har lett till en ökad ...
 • Sömnstörning av stomljud från tågtrafik i tunnel 

  Ögren, Mikael; Sandström, Loisa; Jerson, Tomas; Persson Waye, Kerstin (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-10-28)
  Denna rapport redovisar översiktligt resultaten ifrån forskningsprojektet ”Sömnstörning av stomljud från tågtrafik”. Projektet finansierades av Trafikverket, och pågick under perioden 2016 – 2018. Under projektets gång ...
 • En rapport om studiemiljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter 

  Söderberg, Mia; Wastensson, Gunilla; Eriksson, Helena; Torén, Kjell (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-10-02)
  Rapporter från både Göteborgs universitets Akademihälsa och Sahlgrenska akademin Studentkår har uppmärksammat en hög förekomst av överbelastning och psykisk ohälsa bland studenter vid Sahlgrenska akademin. Därför beslöt ...

View more