Recent Submissions

 • Hållbart arbetsliv i bilindustrin: Vikten av psykosociala faktorer, kön och yrke 

  Gyllensten, Kristina; Torén, Kjell; Hagberg, Mats; Söderberg, Mia (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-11)
  Syfte: Syftet med denna fall-kontroll studie var att undersöka sambandet mellan psykosociala faktorer och fortsatt arbete efter 62 års ålder i en grupp anställda inom bilindustrin. Metod: En inbjudan att delta i studien ...
 • Climate and Health - A summary of knowledge 

  Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-10-05)
  In summary, we believe that climate change is a major threat to our health. The greatest direct threats are: 1. Lack of food and clean water 2. Heatwaves 3. Changing spectrum of disease Secondary effects may be at least ...
 • Klimat och hälsa - En kunskapssammanställning 

  Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-06-05)
  Sammanfattningsvis anser vi att klimatförändringarna är ett stort hot mot vår hälsa. De största direkta hoten utgörs av brist på mat och rent vatten, värmeböljor och ändrat sjukdomspanorama. De sekundära effekterna kan ...
 • Underlag för information om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende 

  Jakobsson, Kristina; Al-Nahar, Lina; Jakobsson, Eskil; Hansson, Erik; Magnusson, Maria; Frey, Bodil; Albin, Maria (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-04-23)
  Trångboddhet är en välkänd riskfaktor för luftvägsinfektioner. Att bo flera generationer tillsammans under trånga förhållanden gör det särskilt svårt att skydda de äldre som löper ökad risk för svår covid-19 infektion. De ...
 • Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende - Samverkande strukturella faktorer? 

  Hansson, Erik; Jakobsson, Kristina (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-04-16)
  Syftet med denna studie är att kartlägga olika strukturella förhållanden i Stockholm, Göteborg och Malmö som hypotetiskt skulle kunna bidra till den ökade Covid-19 frekvensen i vissa förorter. Kartorna visar att trångboddhet ...
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby 

  Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-12-16)
  I december 2013 upptäcktes höga halter av högfluorerade ämnen (så kallade PFAS) i ett vattenverk, som försörjde ⅓ av hushållen i Ronneby kommun med dricksvatten. För att undersöka om PFAS-föroreningen har lett till en ökad ...
 • Sömnstörning av stomljud från tågtrafik i tunnel 

  Ögren, Mikael; Sandström, Loisa; Jerson, Tomas; Persson Waye, Kerstin (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-10-28)
  Denna rapport redovisar översiktligt resultaten ifrån forskningsprojektet ”Sömnstörning av stomljud från tågtrafik”. Projektet finansierades av Trafikverket, och pågick under perioden 2016 – 2018. Under projektets gång ...
 • En rapport om studiemiljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter 

  Söderberg, Mia; Wastensson, Gunilla; Eriksson, Helena; Torén, Kjell (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-10-02)
  Rapporter från både Göteborgs universitets Akademihälsa och Sahlgrenska akademin Studentkår har uppmärksammat en hög förekomst av överbelastning och psykisk ohälsa bland studenter vid Sahlgrenska akademin. Därför beslöt ...
 • Sköldkörtelsjukdom i Ronneby 

  M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu, YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-06-28)
  I december 2013 upptäcktes höga halter av högfluorerade ämnen (så kallade PFAS) i ett vattenverk, som försörjde ⅓ av hushållen i Ronneby kommun med dricksvatten. För att undersöka om PFAS-föroreningen har lett till en ökad ...
 • The Importance of Low Frequency Masking on Auditory Perception. Literature Review. 

  Kalafata, Stamatina; Persson Waye, Kerstin (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-08-25)
  In this review, previous studies on the effect of the low frequency masking on speech comprehension are presented. First the theoretical background of masking focusing on low frequency masking of speech is presented. ...
 • Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus 

  Persson Waye, Kerstin; Smith, Michael; Ögren, Mikael (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-08-24)
  Lågfrekvent buller omfattar frekvensområdet 20 till 200 Hz. Sverige har sedan 1996 haft rekommenderade värden för bedömning av störning och annan hälsopåverkan av lågfrekvent buller i den allmänna miljön. Dessa utgår från ...
 • Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire (ADASCQ). Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete. 

  Törner, Marianne; Pousette, Anders; Vega-Matuszczyk, Josefa; Björk, Kenneth (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-08-24)
  Att de flygplan som används i flygtrafiken är oskadade är självklart en viktig förutsättning för flygsäkerheten. När flygplanen befinner sig på mark sker en mängd olika operativa moment i och omkring planen, ofta under ...
 • Technical Report - Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water 

  Li, Ying; Mucs, Daniel; Lindh, Christian; Tallving, Pia; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-05-31)
  The present knowledge on PFAS elimination in humans after the end of a dominating source of exposure is scarce. For PFOS and PFHxS only data from fluorochemical workers exist, while a few studies in general populations ...
 • Physiological Reaction – Thresholds to Vibration During Sleep 

  Smith, Michael; Ögren, Mikael; Persson Waye, Kerstin (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2015-11)
  The World Health Organization Night Noise Guidelines for Europe 2009 report that there is sufficient evidence for biological effects of noise on sleep, starting at LAF,max,inside=32 dB. Alterations in sleep structure and ...
 • Organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete. Utveckling av Airdrome Security Climate Questionnaire (ADSECQ) 

  Törner, Marianne; Pousette, Anders; Vega-Matuszczyk, Josefa; Björk, Kenneth (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2015-11)
  En viktig förutsättning för att flygtrafiken ska kunna bedrivas säkert är att personer och farliga, förbjudna föremål som kan hota luftfartsskyddet inte ges tillträde till flygplatsens behörighetsområden eller till flygplanen ...
 • Hälsa och framgång! Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport 

  Törner, Marianne; Pousette, Anders; Larsman, Pernilla; Eklöf, Mats; Hemlin, Sven (2015-03)
  För att en konkurrensutsatt organisation ska vara framgångsrik på längre sikt så måste den hålla god effektivitet och produktivitet för att klara lönsamheten i global konkurrens, och upprätthålla god kvalitet inom ramen ...
 • Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer 

  Smith, Michael; Ögren, Mikael; Persson Waye, Kerstin (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin, 2014-10-30)
 • Högre säkerhet i livsmedelsindustrin. Ett interventionsprojekt för bättre säkerhetsklimat 

  Törner, Marianne; Eklöf, Mats; Pousette, Anders; Stave, Christina (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin, 2011-02)
 • Akustikförsök - Forskarfredag 2010 

  Persson Waye, Kerstin (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin, 2011)
 • God ljudmiljö i skola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram 

  Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta; Lindström, Fredric; Hult, Maria (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin, 2011)

View more