Recent Submissions

  • Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder 

    Törner, Marianne; Eklöf, Mats; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2014-04-01)
    Bättre säkerhet för personal och patienter/boende inom vård och omsorg är en angelägen fråga. Detta gäller både för att minska lidande och av samhällsekonomiska skäl. Därför finns ett stort behov av forskning kring ...
  • SÄKRA BYGGET - Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri - och hur den kan förbättras. 

    Törner, Marianne; Nielsen, Kent; Dyreborg, Johnny; Grill, Martin; Grytnes, Regine; D. Hansen, Claus; Kines, Pete; Pousette, Anders (Arbets- och Miljömedicin, 2018-02-23)
    I SveDan-projektet fann vi att skillnaden i frekvensen dödsolyckor i svensk och dansk byggindustri åren 1993-2012 var 45%. Syftet med SveDan-projektet var att i ett dansk-svenskt forskarsamarbete i en jämförande studie i ...