Recent Submissions

 • Art as Continuation of the World 

  Tingvall, Josefin (2024-01-30)
 • The Serendipity of Glitches. Haunted by Glitches as a method for providing serendipitous discoveries to scientific research. 

  Hulling, Ville (2024-01-30)
  Haunted by Glitches is a method being developed that requires the user to act unconventionally, respond to glitches and failures as a positive input, and share discoveries that come up along the way. As part of the ...
 • Wondering and Witnessing: Artistic Methods as Phenomenological Spatial Tactics 

  Resres, Raghad (2024-01-30)
  This essay serves as an experimental space in dialogue with my artistic practise, with the intention of creating witnessing and wondering reading experiences for both Arabic and English readers. Where Arabic is tactically ...
 • Querying quarries – a site-specific investigation in time 

  Kessler Agdler, Therese (2023)
  This essay is an attempt to research by writing and reflect on my artistic work on the topic of time. The essay navigates through different times - the times spent on site, the times of writing, the times of reading, the ...
 • DO YOU KNOW THE REAL ME? A REFLECTION ON HUMAN BEHAVIOUR 

  Candido, Emerson João (2022-06)
  This exam project is a development of an idea of a body of work that began a year ago when I was working on my previous project when I decided to rework it and use it as my major project for my final exam.It is a topic ...
 • Xylographic Furniture: A reintroduction of meaning through ornament. 

  Palmer, Leo (2022-11)
  The objects we cherish most are the ones that tell a story. This project is an investigation into methods of achieving this quality. I have chosen to approach this by examining the role of ornament in furniture design. In ...
 • The adrift of our worlds. Even the most motionless things are in motion. 

  Galon, Jean-Baptiste (2021-08)
  Whether things are alive or not, everything around us is in motion. This work highlights the link between the living and the non-living. It takes as its support the scientific theory of continental drift, represented in ...
 • Läraren, den avgörande faktorn! 

  Åsén, Lovisa (2022)
  Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka vad forskning säger är ett bra ledarskap för studiero och vad forskning säger om slöjdlärares arbetssätt och inställning till ämnet slöjd. Målet är att undersöka och ...
 • Att vara en klok problemlösare 

  Björkqvist, Terese; Nordström, Helena (2022)
  Syftet med denna forskningsöversikt är att sammanställa vad tidigare forskning säger om vad som utvecklar elevers problemlösningsförmågor. Vilka generella och matematiska kunskaper behöver elever lära sig för att kunna ...
 • En stöttande undervisning 

  Roininen, Tilda (2022)
  Following case study aims to investigate how the organizational, didactic and pedagogical factors affects the visual art education for students with neuropsychiatric disabilities in Swedish high schools. In the case study ...
 • Problemlösning 

  Hasselqvist, Jenny; Österberg, Elin (2023)
  Slöjdämnet har många ingångar och många områden att forska på, men ingen lång forskningstradition. Trots att slöjd och slöjd i relation till problemlösning är nischade kategorier har vi hittat material som till belåtenhet ...
 • Manuellt och intellektuellt arbete 

  Möller Fogelqvist, Ann-Sofie; Blom Pommerening, Matilda (2023)
  Nyttan med skolämnet slöjd är ifrågasatt från olika håll i samhället. Undersökningar visar att slöjden upplevs som ett rent praktiskt ämne och de kunskaper eleverna får med sig beskrivs som förlegade. Kursplaner uttrycker ...
 • Kamratlärande som metod i bildämnet 

  Hagstedt, Rebecka (2023)
  The purpose of this article is to investigate whether students in secondary school have worked with the method peer learning in the subject visual art. I want to examine what students think peer learning is. Through this, ...
 • Konsten att motivera 

  Karlsson, Daniel (2023)
  Syftet med föreliggande studie är att identifiera faktorer som slöjdlärare kan använda sig av för att skapa och bibehålla elevers motivation i slöjdundervisningen. De frågeställningar som ställts är ”Vilka faktorer anser ...
 • Hantverkstekniker i slöjd 

  Hjortenhag, Rebecka (2023)
  I slöjdens styrdokument finns en bristande tydlighet kring begreppet hantverkstekniker. Det centrala innehållet i slöjdens kursplan framhåller att undervisningen ska behandla enkla respektive utvecklade former av ...
 • Handledning som träffar rätt 

  Björkqvist, Terese (2023)
  Studiens syfte var att utveckla förståelse för vilka didaktiska val några slöjdlärare gör när de handleder elever. Inriktningen var hur slöjdlärare anpassar sin handledning utifrån elevens individuella behov, hur de ...
 • Auktoritet – En nödvändighet 

  Eberius, Anton (2023-06-08)
  Lärarens roll som auktoritet i klassrummet är något som alltid har varit närvarande, är närvarande och som också kommer att vara närvarande i framtiden. Syftet med studien är att undersöka vad några verksamma legitimerade ...
 • ”Jag kan inte säga att jag lärde mig något nytt… ” 

  Jansson, Sara (2022)
  Earlier research show that students during the Covid-19 pandemic were greatly affected by the subsequent implementation of distance education in upper-secondary school throughout Sweden. This study aims to explore students’ ...

View more