Now showing items 1-20 of 124

  • ADB-utbildning i Iran. Jämförelse mellan ADB-utbildning i Sverige och i Iran. 

   Gohar, Dodangeh (1998)
   En jämförelse mellan ADB utbildning i Iran och Sverige ur olika aspekter, kunskaps- produktion och samhälleliga funktioner. En utbildning finns i en viss bestämd verklighet, denna verklighet kan beskrivas på olika vis, som ...
  • Analyser med Microarry-ett förslag till databasmodell 

   Grahn, Stefan (2000)
   Den molekylärbiologiska forskningens stora problem idag är att kunna finna relevanta samband i all den information som produceras från laboratorier världen över. En av grundförutsättningarna för lösningen på detta ...
  • Användningen och nyttan av systemdokumentation 

   Magnusson, Åse (2003)
   Många är överens om vikten av att dokumentera vid systemutveckling. Systemdokumentation av god kvalitet är till stor hjälp när ett system skall underhållas och vidareutvecklas, dessutom är det ett utmärkt sätt att förbättra ...
  • Att möta användarens krav vid utformningen av en applikation för en central bildhantering 

   Eyton, Jonas; Hultberg, Niklas (2003)
   Denna uppsats behandlade de ur mjukvarukvalitetssynpunkt viktigaste faktorerna vid utvecklandet av en bilddatabas. Syftet med uppsatsen var att identifiera vilka kriterier man som utvecklare bör beakta. Som modell för ...
  • Att samla in och analysera kundkrav - en fallstudie i projektet COMPASS 

   Engström, Jessica (1998)
   Användarna på SKF har tröttnat på de gamla systemen med AS/400 och dess tråkiga användargränssnitt. De vill ha PC-Interface istället, med Windows funktionalitet, men fortfarande dra nytta av den funktionalitet som finns ...
  • Att söka och hitta information i en organisation - innebörden av en intranätsbaserad portal 

   Berg, Beate (2005)
   Återvinnande av information (eng. information retrieval) är ett gammalt forskningsområde där man av tradition söker svaret på sin fråga. Yrkesgrupper inom detta område vet att svaret på frågan finns i denna källa och har ...
  • AUTOMATISKA IDENTIFIERINGSSYSTEM 

   Fernström, Petter (2002)
   Schenker AB är ett logistikföretag som har planer på att införa streckkoder på ett lager som man driver som tredjepartslogistiker åt en kund. Syftet med denna undersökning är att utreda vilken teknik som lämpar sig bäst ...
  • Är dagens gymnasieelever förbredda för IT-utbildning vid universitet? 

   Rahm, Magnus; Karlsson, Tobias (1998)
   Detta examensarbete behandlar gymnasiets avgångselevers kunskaper och attityder i ämnet informationsteknologi. Vårt syfte har varit att undersöka elevernas kunskapsbas när de avslutat sina studier vid gymnasiet, hur eleverna ...
  • Är Webb-TV framtidens underhållning 

   Holm, Marcus (2001)
   Denna rapport behandlar förutsättningarna för en marknad för rörliga bilder via Internet. Vilket har mynnat ut i följande problemställning: Är Webb-TV framtidens underhållning? - En undersökning av marknaden för rörliga ...
  • Bedömningar av IT-investeringar inom offentliga sektorn 

   Liedén, Bo; Frykmer, Gudrun (2003)
   I denna studie avhandlades tillvägagångssätt vid bedömning av IT-investeringar inom offentlig sektor. Det tudelade syftet var att först kartlägga de ekonomiska analysmetoder som tillämpas idag samt deras kontext. Därefter ...
  • Behövs ADB-programmet? 

   Björklund, Johanna (1999)
   Min avsikt med undersökningen var att öka förståelsen för om det fanns ett behov av en utbildning i informatik på universitetet som liknade dagens ADB-program i Göteborg. Jag frågade mig om ADB-programmet är tillfredsställande ...
  • Beslutsfattande och datoriserat beslutsstöd: En jämförelse mellan olika strategiskolor. 

   Palmås, Karl (1999)
   Abstrakt: Denna rapport utreder hur begreppet företagsstrategi förhåller sig till beslutsfattande och datoriserat beslutsstöd. Resonemanget utgår från ett ramverk över tio olika sätt att se på strategi. Rapportens första ...
  • Beslutsstöd med hjälp av Intelligenta agenter 

   Söderberg, Håkan (1998)
   Uppsatsens övergripande syfte är att besvara frågan `Hur ser ett bra beslutstöd skapat av intelligenta agenter ut, vars syfte är att stödja god ledning enskilt och i grupp ?`. Det görs genom teoretiska jämförelser, ett ...
  • Biometrisk teknologi i praktiken Organisationers intresse för och ställningstagande till biometrisk teknologi 

   Såran, Sarbast (2003)
   Biometri är en snabbväxande och utbredd teknologi som bygger på igenkänning av individers karakteristiska fysiologiska egenskaper för att verifiera och identifiera individernas identitet. Användning av biometri gör det ...
  • Business Process Intergration Methodology-A study of Rosetta net 

   Bergelin, Joakim (2000)
   This paper applies the Business Process Integration Methodology to the specifications put forth by the RosettaNet. Both Methodology and specifications deal with problems that arise when integrating processes. New principles ...
  • Datajournalen och patientintegriteten 

   Bränge, Ulla (1998)
   Syftet med uppsatsen har varit att beskriva de olika möjligheter som finns att skydda patientens integritet vid införandet av datorjournaler. Vad kryptering, aktiva kort, digitala signaturer o s v kan göra för att förhindra ...
  • Datorbaserade hjälpmedel för dyslektiker 

   Davidsson, Åsa (1998)
   Datoriseringen i arbetslivet slår ut många dyslektiker på grund av att den kräver att man stavar rätt, samtidigt som dator kan vara till en otrolig hjälp vid rätt användning. Syftet med detta arbete var att beskriva bra ...
  • Design av MobiGolf 

   Alvarez, Gonzalo (2000)
   Denna uppsats är en del av projektet MobiGolf under forskningsgruppen Mobil Informatik vid Viktoria institutet. Syftet med MobiGolf är att se om man med hjälp av Mobil IT kan underlätta för en golfspelare att analysera ...
  • Digitala världar - ett nytt interaktivt medium? 

   Hallqvist, Carina (1998)
   Till alldeles nyligen har det för många varit en självklarhet att ha en egen hemsida `KRPHSDJH* Det har emellertid börjat komma verktyg för att på ett nästan lika enkelt sätt bygga egna `KRPHZRUOGV´. Webbdesign har länge ...
  • EDI- Electronic Data Interchange- ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel 

   Pintaric, Darko (1999)
   Syftet med detta arbete är att försöka utforska vilka säkerhetsaspekter som bör användas vid EDI. Finns det idag teknisk och juridisk säkerhet, för att två näringsidkare kan använda sig av EDI på ett tillfredsställande ...