Now showing items 1-20 of 124

  • Digitala världar - ett nytt interaktivt medium? 

   Hallqvist, Carina (1998)
   Till alldeles nyligen har det för många varit en självklarhet att ha en egen hemsida `KRPHSDJH* Det har emellertid börjat komma verktyg för att på ett nästan lika enkelt sätt bygga egna `KRPHZRUOGV´. Webbdesign har länge ...
  • ADB-utbildning i Iran. Jämförelse mellan ADB-utbildning i Sverige och i Iran. 

   Gohar, Dodangeh (1998)
   En jämförelse mellan ADB utbildning i Iran och Sverige ur olika aspekter, kunskaps- produktion och samhälleliga funktioner. En utbildning finns i en viss bestämd verklighet, denna verklighet kan beskrivas på olika vis, som ...
  • Småföretags elektroniska handel över Internet. Hur genomförs utvecklingen med ASP för att koppla en befintligt Access-databas till Internet? 

   Svensson, Anette; Gustafsson, Lena (1998)
   Vårt examensarbete beskriver metoder och verktyg för en klient, med syftet att användas inom elektronisk handel för småföretag, från en Access- databas till Internet mot EDI. Informationen hämtades från facklitteratur, ...
  • Utveckling av expertsystem med Java 

   Stellan, Aspenström (1998)
   Java är ett av de mest aktuella ämnena inom IT branschen för tillfället. Åtskilliga hyllmeter böcker har skrivits om det och om man gör en sökning på internet via någon sökmotor får man upp åtskilliga tusen träffar. Ett ...
  • Är dagens gymnasieelever förbredda för IT-utbildning vid universitet? 

   Rahm, Magnus; Karlsson, Tobias (1998)
   Detta examensarbete behandlar gymnasiets avgångselevers kunskaper och attityder i ämnet informationsteknologi. Vårt syfte har varit att undersöka elevernas kunskapsbas när de avslutat sina studier vid gymnasiet, hur eleverna ...
  • Att samla in och analysera kundkrav - en fallstudie i projektet COMPASS 

   Engström, Jessica (1998)
   Användarna på SKF har tröttnat på de gamla systemen med AS/400 och dess tråkiga användargränssnitt. De vill ha PC-Interface istället, med Windows funktionalitet, men fortfarande dra nytta av den funktionalitet som finns ...
  • IFS Online - Utvärdering av användargränssnittet kring IFS/Online 

   Jansson, Karin; Andersson, Maud (1998)
   Vi har gjort en utvärdering av IFS/Onlines web-applikation, ett verktyg som används av systemleverantören IFS kunder för att registrera s.k. ärenden. Användarnas och vår spontana reaktion var att IFS/Online är användarvänligt ...
  • Utbildning via Internet 

   Mellat, Lida (1998)
   Jag har i detta examensarbete beskrivit den nya typen av undervisning nämligen utbildning via Internet. Syftet med uppsatsen var att förklara hur utbildning via Internet fungerar, vilka utbildningar som erbjuds och vilka ...
  • Tids- och plattformsoberoende dokumentlagring 

   R Norling, Lars-Olof; Saveedra-Carlström, Shirley (1998)
   Det finns ett behov idag i företag/organisationer att kunna hantera sina dokument plattformsoberoende. De vill kunna använda sina dokument på ett effektivt sätt med hjälp av IT-tekniken. Bland de språk som erbjuder denna ...
  • Systemutveckling - en jämförelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall 

   Falkenström, Victoria (1998)
   Detta examensarbete behandlade ämnet systemutveckling. Ett systemutvecklingsprojekt där ett bokningssystem konstruerades för ett språkreseföretag har studerats och jämförts med ett urval av olika teoretiska modeller. Ingen ...
  • Två- och treskiktsmodellen i klient-serversystem under Windows NT 

   Turebo, Patrik (1998)
   Under ett antal år har den traditionella tvåskiktsmodellen varit dominerande vid klient-serverapplikationer. Problemet med tvåskiktsmodellen är att säkerheten är svår att kontrollera. Varje klient kräver en koppling till ...
  • Internationalisering - problem vid framställning av programvara till Japan och övriga världen 

   Ulrika, Ernestål (1998)
   Jag har i denna rapport försökt ge en inblick i vilka problem som kan uppstå när ett företag vill sälja produkter som mjukvara och tillhörande dokumentation på den internationella marknaden, och då främst på den japanska. ...
  • Externa leverantörer - ger bättre kundstöd? 

   Senni, Liimatainen; Maria, Larsson (1998)
   Uppsatsen beskriver innebörden av att ett företag väljer att anlita en extern leverantör som skall ansvara för företagets användarstöd. Vi tar upp för- respektive nackdelar med detta samt beskriver vad som allmänt utgör ...
  • Datajournalen och patientintegriteten 

   Bränge, Ulla (1998)
   Syftet med uppsatsen har varit att beskriva de olika möjligheter som finns att skydda patientens integritet vid införandet av datorjournaler. Vad kryptering, aktiva kort, digitala signaturer o s v kan göra för att förhindra ...
  • Datorbaserade hjälpmedel för dyslektiker 

   Davidsson, Åsa (1998)
   Datoriseringen i arbetslivet slår ut många dyslektiker på grund av att den kräver att man stavar rätt, samtidigt som dator kan vara till en otrolig hjälp vid rätt användning. Syftet med detta arbete var att beskriva bra ...
  • Beslutsstöd med hjälp av Intelligenta agenter 

   Söderberg, Håkan (1998)
   Uppsatsens övergripande syfte är att besvara frågan `Hur ser ett bra beslutstöd skapat av intelligenta agenter ut, vars syfte är att stödja god ledning enskilt och i grupp ?`. Det görs genom teoretiska jämförelser, ett ...
  • Kommunikationsgränssnitt och dess tillämpning inom virtuella företagsväxlar. 

   Magnusson, Fredrik (1998)
   Syftet med denna uppsats har varit att föreslå hur ett kommunikationsgränssnitt till en specifik produkt, Business Communications Manager, skall utformas. För att kunna göra detta har olika kommunikationslösningar, även ...
  • Effektivare hantering av IP-adresser vid Volvos Torslandafabrik 

   Brimo, Albert (1998)
   På Volvo Torslandafabrik administreras IP-adresser manuellt. Detta mödosamma och tidsödande arbete är inte utan risk. Nu finns det ett protokoll som kan sköta IP-adress-utdelning dynamiskt. Protokollet heter Dynamic Host ...
  • Kommer ett nytt telefonisystem att effektivisera Profitel? 

   Stafner, Frida (1998)
   Företaget Profitel AB är ett oberoende konsultföretag som jobbar med att förbättra andra företags kommunikation med omvärlden, främst inom telefoni. Deras produktionssystem kallas MC, vilket jag kom i kontakt med under min ...
  • Effektiv informationshantering. En studie av konfektionsbranschen. 

   Funkqvist, Anders; Eghtebas, Ali (1998)
   I den här uppsatsen tar vi upp dagsläget inom informationshanteringen i konfektionsbranschen, vilka förbättringar som gjorts och vad som kan göras i framtiden. I utredningen vände vi oss till företag av olika storlekar- ...