Now showing items 21-40 of 124

  • J(ava)Script-en standard, två viljor och miljontals användare- 

   Hanson, Jörgen (1999)
   Rapportens syfte är att ge en grundläggande förståelse för de problem som är förknippade med JavaScripts och JScripts inkompatibilitet, genom att identifiera de båda skript-språkens huvudsakliga likheter och olikheter. Vid ...
  • Managing Changing Requirements with Tools Supporting the Unified Process 

   Werkström, Katarina (1999)
   Several modern software engineering processes advocate an iterative life-cycle approach. This involves that the set of requirements are refined throughout the system life-cycle. An ongoing refinement demands an active ...
  • En jämförelse av Ericssons projektsstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. 

   Johansson, Magnus; Andreasson, Katarina (1999)
   Ericsson har skapat en projektledningsmodell, kallad PROPS, som styr upp allt projektarbete inom koncernen. PROPS har i dagsläget ingen specifik metod, som kompletterar den, vid införande av standardsystem. Vi tror att ...
  • Riktlinjer vid Design av användargränssnitt samt internet explorer vs netscape navigator- en studie i design och användarvänlighet 

   D Nilsson, Maria; Hellström, Jessica (1999)
   äHar du tänkt på hur användarna hanterar de tjusiga gränssnitt du designar? Visst, de klickar på knapparna och länkar med länkarna, men hur använder de det egentligen? Gör de som du hade tänkt dig? Får de det resultat som ...
  • EDI- Electronic Data Interchange- ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel 

   Pintaric, Darko (1999)
   Syftet med detta arbete är att försöka utforska vilka säkerhetsaspekter som bör användas vid EDI. Finns det idag teknisk och juridisk säkerhet, för att två näringsidkare kan använda sig av EDI på ett tillfredsställande ...
  • Resurshantering av personal-relationsdatabas eller kalkylsystem? 

   LŸning, Erika (1999)
   Att lösa komplexa administrativa problem med hjälp av kalkylsystem eller relationsdatabassystem är ett ställningstagande som får göras från fall till fall i systemutvecklingsprocessen. I ett konkret fall har ett ...
  • Beslutsfattande och datoriserat beslutsstöd: En jämförelse mellan olika strategiskolor. 

   Palmås, Karl (1999)
   Abstrakt: Denna rapport utreder hur begreppet företagsstrategi förhåller sig till beslutsfattande och datoriserat beslutsstöd. Resonemanget utgår från ett ramverk över tio olika sätt att se på strategi. Rapportens första ...
  • Framtidens operativsystem? 

   Arefi, Habib (1999)
   Syftet med denna uppsats är att beskriva Linux operativsystem. Linux är ett ungt gratis operativsystem med många frivilliga programmerare som kontinuerligt utvecklar och forskar Linux. Jag har själv studerat Linuxs ...
  • Versionshantering - riktlinjer för anskaffning av verktyg 

   Bergand, Maria; Andersson, Marie (1999)
   I denna uppsats ger vi en förklaring till vad versionshantering är och de fördelar som ett systemutvecklande företag kan uppnå med ett versionshanteringsverktyg. Dessutom ger vi riktlinjer för hur an-skaffning av ett sådant ...
  • IT i årskurs 7-9 i Varberg 

   Fälth, Tommy (1999)
   Denna uppsats behandlar IT i skolan. Syftet var att få svar på hur och i vilken utsträckning datorer/IT används i undervisningen, hur lärarnas erfarenhet och inställning till datorer/IT ser ut samt hur diskussionen om ...
  • Behövs ADB-programmet? 

   Björklund, Johanna (1999)
   Min avsikt med undersökningen var att öka förståelsen för om det fanns ett behov av en utbildning i informatik på universitetet som liknade dagens ADB-program i Göteborg. Jag frågade mig om ADB-programmet är tillfredsställande ...
  • Systemutvecklingsmetoder vid fem IT-företag i Göteborg 

   Larsson, Sofia; Haikara, Susanna (1999)
   Med detta arbete har vi kartlagt olika utvecklingsmetoder, såväl iterativa som sekventiella för att ge större kunskap inom ämnet. Arbetet behandlar Binomens Luxus ¨, Cap Geminis Perform, Ericsson Mobile Data Designs Darwin, ...
  • Hur är de synskadades situtation på arbetsmarknaden inom området datateknik? 

   Kayal, Amani (1999)
   Syftet med uppsatsen är att undersöka de synskadades situation på arbetsmarknaden inom datayrkena. Jag har begränsat undersökningen till att gälla synskadade i Sverige. För att komma fram till ett resultat har jag presenterat ...
  • Software Complexity and Project Performance 

   Sandros, Claes; nystedt, Sofia (1999)
   Software complexity is the all-embracing notion referring to factors that decide the level of difficulty in developing software projects. In this master thesis we have examined the concept VRIWZDUH FRPSOH[LW and its effect ...
  • En metod för reengineering av databassystem 

   Tilly, Åsa; Premmert, Maria (1999)
   Abstract. Vårt mål är att, utifrån befintlig litteratur inom områdena reengineering, databasutveckling, verksamhetsanalys och systemutvärdering, sammanställa en metod för reengineering av relativt små databassystem. Utifrån ...
  • Versionshantering med inriktning på harvest på IFS AB 

   Falkenström, Kristina; André, Lovisa (1999)
   På IFS AB utvecklas ett affärssystem som är uppbyggt av en stor mängd filer. Versionshanteringsverktyget CCC/Harvest används för att hålla reda på vilka filversioner som finns och även för att göra det möjligt att återskapa ...
  • Jämförelse av CASEline och Objektorienterad analys 

   Nilsson, Jeanette; Hansson, Maria (1999)
   Uppsatsen belyser de likheter och skillnader som karakteriserar objektorienterad analys (fortsättningsvis OOA) och CASEline i syfte att skapa en vettigt underlag för hur dessa två metoder kan komplettera varandra. Vi har ...
  • Objektmodellering och säkerhet vid systemutveckling 

   Wahlqvist, magnus; Thorsell, Jonas (1999)
   Vid konstruktionen av ett system som skall implementeras på ett företag krävs att hänsyn tas till ett antal olika faktorer. Det är av stor vikt att systemet blir lätt att vidareutveckla och att det följer företagets ...
  • Grafiska gränssnitt-vad har användbarheten för betydelse? 

   Funke, Anna; Emring, Camilla (1999)
   Ett grafiskt gränssnitt, det låter enkelt. Svårigheten är att utforma ett gränssnitt som tar hänsyn till användarna och användbarheten. Det handlar i grund och botten om att utforma gränssnitt som är anpassade till människan, ...
  • Ett säkert Internet-Betalningsformer för säkra transaktioner över Internet 

   Frånberg, Anders (2000)
   Detta examensarbetet behandlar olika betalningsformer för elektronisk handel på Internet och fokuserar på säkerheten kring detta ämne. Elektronisk handel på Internet är fortfarande en relativt ny företeelse som snabbt ...