GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >

Tidningar & tidskrifter : [7330]

Community home page

 
 
or browse 

Collections in this community

 • Dagny [594]

  Tidskrift som 1886-1913 utgavs av Fredrika-Bremer-förbundet i Stockholm. Den var främsta språkröret för kvinnosaken, och dess första redaktör var Sophie Adlersparre. 1914 ersattes den av tidskriften Hertha (källa: KvinnSam).

 • Den swenske patrioten [17]

  Utgiven 1735 i 17 nummer av Johannes Brovallius

 • Det nya Göteborg [5]

 • Diabetes : de sockersjukas tidskrift [234]

 • Folkvännen / Utgiven af Anders Erik Backman [0]

 • Fosterländskt bibliotek [1]

 • Göteborgs trädgårdsförenings katalog [72]

 • Götheborgs Allehanda [102]

  Götheborgs Allehanda var Göteborgs första nyhetstidning. Tidningen utgavs från den 1 januari 1774 till den 10 februari 1843. Efter att tidningen hade etablerat sig hade den en upplaga på cirka 1000 exemplar, vilket var en stor upplaga för en tidning på 1700-talet. Merparten av tidningens läsare fanns i Göteborg med omnejd men tidningen såldes även i ett antal exemplar i Stockholm och på några andra orter. (källa: Wikipedia)

 • Götheborgska magasinet [311]

  Den grundades 1759 och gavs ut av lektor Johan Rosén, fram till 1764 under skiftande titlar som Götheborgska Magasinet och Hwad Nytt i Staden?, Det Nya Weckobladet och Götheborgska Wecko-bladet. Utöver Rosén bidrog även pastor S. J. Müller, Bengt Öhrvall, Carl Nyrén med flera. 1765 tog lektor Johan Gothenius över utgivningen under den ursprungliga titeln och drev tidningen i ungefär ett år. (källa: Wikipedia)

 • Götheborgska magazinet [52]

  Varianttitel av tidningen Götheborgska magasinet

 • Götheborgska wecko-bladet [104]

  Varianttitel av tidningen Götheborgska magasinet

 • Götheborgske spionen [401]

  Utgavs av gymnasielärarna Bengt Öhrwall och Johan Rosén under åren 1766-21/9 1773. Publikationen tog upp ämnen som sedeskildringar, kåserier och insändare i aktuella ämnen, som t.ex. Ostindiska kompaniet, tryckfriheten och överflödsförordningen som reglerade nyttjandet av kaffe, alkohol, siden, spetsar m.m. (källa Wikipedia)

 • Hertha [334]

  Tidskrift utgiven av Fredrika-Bremer-förbundet, 1914-1999. Hertha innehåller, liksom sina föregångare Tidskrift för Hemmet och Dagny, förbundsmeddelanden, artiklar i aktuella sociala och kulturella frågor samt artiklar med anknytning till kvinnosaken (källa: KvinnSam).

 • Historiska handlingar [1]

  Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia

 • Historisk tidskrift [1]

 • Hvar 8 dag [1328]

  En svensk illustrerad veckotidning som utgavs mellan 1899 och 1933

 • IDUN [2357]

  Veckotidning 1887-1968, fr.o.m. 1963 under namnet Idun-Veckojournalen. Idun startades av Fritjof Hellberg som en "praktisk veckotidning för kvinnan och hemmet" men innehållet fick snart en mer allmän prägel med reportage, debattartiklar och ett omfattande skönlitterärt inslag. Idun var också tidigt en förespråkare för kvinnors emancipation (källa: KvinnSam).

 • Iduna [5]

  En skrift för den nordiska fornålderns älskare

 • Journal för litteraturen och theatern [8]

  Utkom mellan 1809 och 1813. Redaktör var Peter Adam Wallmark.

 • Kult och konst [1]

  Tidskrift för hymnologi, kyrkomusik, kyrklig bildande konst samt liturgiska frågor i allmänhet : organ för sällskapen Kyrkosångens vänner och Paramentikens vänner.

 • Kvinnornas tidning [1]

  Utkom i Göteborg mellan åren 1921-1925. Utgivare och redaktör var Ingeborg Dahllöf. Tidningen var politiskt obunden. Syftet var att ”appellera till den kvinnliga samhällskänslan, för att resa en därpå grundad rörelse”. Rösträttsreformens genomförande var den direkta anledningen till att tidningen startades (källa: KvinnSam).

 • Lilla börstidningen [1]

  Fackorgan för svensk industri, hantverk och hemslöjd

 • Litteratur-bladet [1]

  Utgifvet af E. G. Geijer

 • Läsning för landtmän [1]

 • Läsning i blandade ämnen [22]

  Tidskriften innehåller till större delen uppsatser och recensioner rörande filosofiska, ekonomiska och litterära ämnen.

 • Meddelelser om Grønland [2]

  Udg. af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland

 • Morgonbris [146]

  Grundades 1904 som organ för Kvinnornas fackförbund, sedan 1909 medlemstidning för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Bland redaktörerna märks politiker som Anna Sterky och Anna Lindhagen samt journalisten Kaj Andersson Morgonbris har följt tidens debatter: atomvapen på 1950-talet, könsroller på 60-talet och feminism på 90-talet (källa: KvinnSam).

 • Nya extra-posten [126]

  Tidning var utgiven i Stockholm 1819-21 av boktryckaren Johan Imnelius med biträde av Lorenzo Hammarsköld. Andra medarbetare var Per Adolf Sondén och Carl Fredric Dahlgren.

 • Polhem : teknikhistorisk årsbok [3]

  Utgiven av Svenska nationalkommittén för teknikhistoria under åren 2005-2009

 • Polhem : tidskrift för teknikhistoria [69]

  Utgiven av Svenska nationalkommitteń för teknikhistoria (SNT), Ingenjörsvetenskapsakademien.

 • Runa : en skrift för fädernelandets fornvänner [18]

  Var en tidskrift med folkloristiskt och antikvariskt innehåll som utkom åren 1842-1850 och 1865-1876. Utgivare var Richard Dybeck. Innehållet utgjordes av fornminnesbeskrivningar från flera svenska landskap, nyupptecknade folkvisor, vallvisor, folkdanser och lekar (med tillhörande melodier), sägner, skrock och folkseder, gåtor, inhemska växtnamn med mera. Texten belyses med litografiska avbildningar. (källa: Wikipedia)

 • Samtiden : veckoskrift för politik och litteratur [0]

 • Sedolärande Mercurius [1]

  Veckoskrift, vilken till en början nästan uteslutande meddelade uppsatser i sedeläran

 • Status : organ för de lungsjukas eftervårdskommitté [595]

  I tidningen Status kan man läsa reportage om människor som lever med hjärt- eller lungsjukdom, få kunskap om nya behandlingsmetoder och ny forskning.

 • Svenske budbäraren [3]

 • Swensk literatur-tidning [12]

  Recensions- och debattorgan för Nya skolan, utgivet 1813–22

 • Söndags-Nisse [1]

  Illustreradt veckoblad för skämt, humor och satir

 • Tidevarvet [23]

  Partipolitiskt obunden veckotidning utgiven i Stockholm 1923-36. Bakom tidningen stod Fogelstadgruppen, med Ada Nilsson som ansvarig utgivare. Tidevarvet var språkrör för en radikal, liberal kvinnoopinion och verkade i anslutning till Frisinnade Kvinnors Riksförbunds program. Redaktörer var 1923-24 Ellen Hagen, 1924-27 Elin Wägner och 1928-36 journalisten Carin Hermelin (källa: KvinnSam).

 • Tidningar utgifne i Upsala [1]

 • Tidning för trädgårdsodlare [72]

 • Tidskrift för hemmet [165]

  Tidskrift 1859-1885, grundad av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona. Syftet var att behandla kvinnans ställning och rättigheter i samhället, men T. fick också litterärt innehåll. Från 1868 var Adlersparre ensam redaktör. År 1885 ombildades T. till Dagny (källa: KvinnSam).

 • Wezätas månadshäfte [4]

 • Vi alla : tidskrift för Göteborgs ungdomsledare [133]

 • Vikarfvets tingskafle [1]

 • Viola : annonsblad för trädgården [1]

 

 

© Göteborgs universitet 2011