Show simple item record

dc.contributor.authorGrönberg, Cecilia
dc.date.accessioned2016-09-16T09:36:27Z
dc.date.available2016-09-16T09:36:27Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.isbn978-91-85905-85-0 (printed version)
dc.identifier.isbn978-91-85905-86-7 (digital version)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/47215
dc.descriptionHändelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi is a 1012 pages printed book. A central aspect of the dissertation is publishing as an artistic practice and the book as medium. The 73 pages introduction to the book is available in digital form. / Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi utgörs av en tryckt bok på 1012 sidor. Centralt för avhandlingsprojektet är arbetet med publicering som en konstnärlig praktik och med boken som medium.Tillgängligt i digital form finns bokens introduktion på 73 sidor. Förlag: OEI editör. Abstract på svenska: Titel: Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi Språk: Svenska, med delar på engelska Nyckelord: analog fotografi, digital fotografi, distribuerad fotografi, decentraliserade strategier, fotografisk gestaltning, publicering, medieekologier, boken som medium, montage, lager, visuell historieskrivning, alternativ historieskrivning, konstnärlig forskning, händelsehorisont Fotografin som teknologi har under de senaste decennierna genomgått en rad transformativa förändringar – förändringar som har medfört skilda omförhandlingar av fotografins funktioner som bild eller information, som inskription eller transmission. Inom ramen för en sådan större omvandling insisterar denna avhandling i fotografisk gestaltning, Händelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografi, på att sondera analoga fotografiers fortsatta effekter inom digitala ekologier. ’Händelsehorisonten’ används här som en bild och ett begrepp, som en projektionsyta och ett gränssnitt som gör det möjligt att reflektera kring olika sätt på vilka vi möter och umgås med fotografiska bilder i kontexter av digital produktion, publicering och cirkulation. Den digitala fotografin är distribuerad. I sin undersökning av visuella och konstnärliga implikationer av en sådan utspridd belägenhet tar Händelsehorisont bland annat hjälp av bläckfisken, denna ’mjuka intelligens’ som här blir en utgångspunkt för en åttaarmad bild- och textessä som tentativt följer de komplexa blötdjurens tentakulära manifestationsformer genom historien och litteraturen, som livsformer och mediesystem. Händelsehorisont är framförallt en fotograferad  bok, men den fotografiska praktiken slutar inte vid den enskilda bilden, utan äger också rum i montage mellan bilder, texter, dokument och kontexter. I denna bemärkelse är Händelsehorisont en bok som genererar en mängd konstellationer för läsning, samtidigt som den ger upphov till specifika gravitationsfält där cirkulerande eller flytande bilder kan fångas in med andra bilder och på så vis skapa nya densiteter och energifält. Ett sådant gravitationsfält utgörs till exempel av en längre essä som studerar former för montagebaserad ’visuell historieskrivning’. Händelsehorisont lokaliserar sig mellan skilda bilder och system, teknologier och läsarter, människor, djur och mjukvaror, och uppehåller sig i denna rörelse gärna vid ytor och rum som kan erbjuda öppningar för kommande, ännu inte definierade former av fotografiska existenser.sv
dc.description.abstractIn recent decades, photography as a technology has undergone a series of transformative changes, which have, in turn, entailed different renegotiations of the functions of photography – as image or information, as inscription or transmission. Within the framework of such a radical shift, this dissertation in photography insists on probing into and exploring the persisting effects of analogue photographs within digital ecologies. Händelsehorisont || Event Horizon employs the “event horizon” as an image and a concept, as a space for projection, and as an interface through which reflections on the different ways in which we meet and associate with photographic images in a context of digital production, publishing and circulation are enabled. Digital photography is a distributed form. This study, with its subtitle Distributed photography, explores the different visual and artistic implications of a disseminated position, proceeding by taking assistance from the octopus, a “soft intelligence” – which then, in turn, is the starting point for an eight-armed image- and text-based essay. This essay then tentatively follows the tentacular forms of manifestation that octopuses, these very complex molluscs, take on through history and literature – as life-forms and media systems. Händelsehorisont is primarily a photographed book, with photographic practice not coming to a halt with the individual image that is produced, but where practice also takes place in the montage between texts, documents and contexts. In that regard the dissertation is also a book that generates a number of different constellations for reading, at the same time as it gives rise to specific fields of gravity where circulating or floating images can be captured through other images, thereby creating new densities and fields of energy. One of these gravitational fields is an essay that studies forms for what comes to be called montage-based visual historiography. The dissertation is situated in a movement between different images and systems, between different technologies and ways of reading, and between different humans, animals, and software. It dwells at surfaces and spaces that can offer openings for future, not yet defined, photographic shapes and forms of life.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesArtMonitorsv
dc.relation.ispartofseries59sv
dc.subjectanalogue photographysv
dc.subjectdigital photographysv
dc.subjectdistributed photographysv
dc.subjectdecentralised strategiessv
dc.subjectphotographysv
dc.subjectfotografisk gestaltningsv
dc.subjectpublishingsv
dc.subjectmedia ecologiessv
dc.subjectthe book as mediumsv
dc.subjectmontagesv
dc.subjectlayerssv
dc.subjectvisual historiographysv
dc.subjectalternative historiographysv
dc.subjectartistic researchsv
dc.subjectevent horizonsv
dc.titleHändelsehorisont || Event Horizon. Distribuerad fotografisv
dc.typeText
dc.type.svepDoctoral thesiseng
dc.gup.mailcecilia.gronberg@swipnet.sesv
dc.type.degreeDoctor of Philosophysv
dc.gup.originGöteborgs universitet. Konstnärliga fakultetenswe
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. Faculty of Fine, Applied and Performing Artseng
dc.gup.departmentValand Academy ; Akademin Valandsv
dc.gup.defenceplaceFredagen den 7 oktober 2016, kl 13.00, Glashuset, Akademin Valands innergård, ingång från Chalmersgatan 4, Göteborgsv
dc.gup.defencedate2016-10-07
dc.gup.dissdb-fakultetKF


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record