GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Masteruppsatser (IDPP) >

Elevens lärande. En kvalitativ studie om elevens medvetenhet om sin lärprocess, lärarens verktyg för att medvetandegöra eleven och lärarens verktyg för att motivera eleven.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28713

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28713_3.pdf647KbAdobe PDF
View/Open
Title: Elevens lärande. En kvalitativ studie om elevens medvetenhet om sin lärprocess, lärarens verktyg för att medvetandegöra eleven och lärarens verktyg för att motivera eleven.
Authors: Eirefelt, Ulrika
Issue Date: 16-Feb-2012
Degree: Student essay
Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats
HT11-IDPP-02 PDA463
Keywords: lärprocess
metakognition
motivation
inflytande
individuell utvecklingsplan
utvecklingssamtal
måldialog
Abstract: Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur medvetna elever i år 5 och 6 är om sin egen lärprocess och deras uppfattningar om hur de lär, samt hur lärarna motiverar sina elever och hur de beskriver att de gör lärprocessen synlig för eleverna. Frågeställningar: Hur medveten är eleven om sin lärprocess? Vilka verktyg använder läraren för att medvetandegöra eleven? Vilka verktyg använder läraren för att motivera eleven? Teori och metod: Den teoretiska basen utgår från tre infa... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28713
Appears in Collections:Masteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011