Now showing items 1-20 of 369

  • Intranet indexing using semantic document clustering 

   Ljungstrand, Peter; Johansson, Henrik (1998)
   Denna uppsats presenterar ett system baserat på automatiska indexerings-tekniker avsett för stora, dynamiska och nätverksbaserade informations-samlingar, tillämpat på ett företags intranet. Syftet är att beskriva dess ...
  • "Data Mining" - En revolution eller ännu ett analysverktyg? 

   Elfström, Annika; Andersson, Catrin (1998)
   I vår tid råder det ingen brist på information, utan snarare ett överflöd. Företag fyller sina databaser med data som de tror sig kunna dra nytta av. Problemet är att förmågan att analysera och dra nytta av data är lägre ...
  • Viktiga egenskaper hos en applikation vid migrering till intranät 

   Krakowski, Ralf; Dahlgren, Johan (1998)
   Vi står idag inför ett paradigmskifte där företag går från att använda sina intranät som statiska anslagstavlor till att lägga upp kompletta applikationer direkt på nätet. Alla applikationer är inte lämpade för detta, och ...
  • Etnografi i informatik: ett fall om elektronisk handel 

   Rask, Fredrik (1998)
   Föreliggande uppsats behandlar den etnografiska metoden och dess användande inom informatik. Syftet med studien var att visa att den etnografiska metoden är ett bra verktyg i den oerfarne systemvetarens praktiska arbete. ...
  • Är pAKT lyckat trots allt? Kan man lyckas med att göra systemutvecklingsarbete utan att använda sig av klassiska utvecklingsmetoder? 

   Shariar, Zayer (1998)
   Denna uppsats handlar om ett arbete som jag har gjort åt ADB-kontoret och är utvärdering av ett program som har utvecklats i Lotus Notes. Applikationen pAKT (Person Akt) utvecklades från början på SDF Centrum och var ...
  • "The Workplace Revolution". En studie som bl.a. behandlar det individualiserade arbetet även kallad arbetsplats revolution. 

   Gonalves, Dulce (1998)
   Syftet med denna studie var att utreda om det fanns något behov för Mobil IT inom Clinical R & D vid Astra Hässle. En kvantitativ modell har använts som ansats. Tillvägagångssättet för att få en explicit helhetsbild med ...
  • Gränssnittsdesign - med användaren i fokus 

   Kärrander, Linda; Ersson, Josefin (1998)
   Att designa ett användargränssnitt är inte särskilt svårt. Utmaningen ligger i att skapa ett gränssnitt som tar hänsyn till människans förmåga och beteende ö egenskaper vi varken kan påverka eller förändra. För att utreda ...
  • IT-integrerad kollaborativ ledarskapsutveckling - Fallet SKF 

   Törnquist, Jens (1998)
   Organisationers behov av att ständigt vidareutveckla sina anställda har blivit en självklarhet i en allt hårdare konkurrenssituation. Teorier om lärande organisationer trycker på hur viktigt ledarskapet är i en modern ...
  • Vilka faktorer påverkar initiering och utveckling av ett livskraftigt datorstöd för utbildning? 

   Hövik, Dunja (1998)
   I rapporten görs en jämförelse mellan två projekt där undervisningsprogram i ämnet anatomi utvecklas. Båda undervisningsprogrammen utvecklas vid Göteborgs Universitet. Det ena vid medicinska fakultetens datalaboratorium ...
  • IT-säkerhet - en fråga för ledningen 

   Sahlén, Wictoria (1998)
   Avsikten med denna uppsats var att belysa de faktorer som har betydelse för god IT-säkerhet i ett svenskt företag ur ett företagsledarperspektiv. I uppsatsen utreds de hot som finns mot företags IT-system, samt vilka ...
  • IT som stöd för utvärdering av kompetens 

   Finnman, Erik (1998)
   Syftet med uppsatsen var att undersöka hur utvärderingen av de anställdas kompe-tens på ett konsultföretag gick till och på vilket sätt IT kunde stödja befintlig eller förändrad utvärderingsprocess. I uppsatsen behandlades ...
  • Kritiska framgångsfaktorer vid införande av Workflow i en organisation 

   Nyström, Peter; Bogeblad, Mattias (1998)
   I takt med att dagens organisationer alltmer präglas och styrs av verksamhetens informationsbehov prioriteras också projekt med syfte att rationalisera och förbättra informationsflödet. Workflow är en teknik för att ...
  • IT use for coordination of distributed work 

   Sjölund, Laila; Karlsson, Michael (1998)
   The aim of this thesis is to investigate the coordination of distributed work and how existing information technology (IT) can be used and developed to improve the different forms of coordination. We have characterized a ...
  • En samordnad vägledningsmodell om standardsystemen 

   Petersson, Lena (1998)
   Denna uppsats beskriver, analyserar och argumenterar för behovet av en samordnad tankemodell som belyser standardsystemens organisatoriska och sociala konsekvenser. Modellens teoretiska bidrag sammanfattar min kritik om ...
  • Genetiska algoritmer i adaptiva rekommendationssystem 

   Högberg, Henrik; Gustafsson, Anders (1998)
   Denna uppsats behandlar genetiska algoritmer som är en del av machine learning. Machine learning är ett område inom vetenskapen artificiell intelligens. I arbetet har vi tillämpat genetiska algoritmer för att uppnå lärande ...
  • Datorstöd för lärande 

   Bjarsch, Daniel (1998)
   Att arbeta i projektform är vanligt i många av dagens organisationer. Trots det är det vanligt att slutresultatet inte motsvarar de ursprungliga förväntningarna. Det finns i dagens organisa-tioner och inom forskningen en ...
  • IT-företagens krav på systemvetare & studenternas förväntningar på marknaden i framtiden 

   T-Hamedani, Afsaneh (1998)
   I undersökningar som utförs om IT-relaterade utbildningar, såsom Systemvetarprogrammet, faller fokus oftast på de krav som arbetsgivare ställer idag. IT-branschen går fram så snabbt att dagens undersökningar kan vara gamla ...
  • Spårning och koordinering av godstrafik 

   Lindström, Pia; Borissova, Galina (1998)
   Göteborgs Lastbilscentral (GLC) är en ekonomisk förening, bestående av 190 egna åkare och mindre åkerier, som bildades på 30-talet. Tanken bakom föreningen var att de små åkerierna genom samarbete bättre skulle kunna hävda ...
  • Technologies in Self Provisioning Applications 

   Lindberg, Katarina; Duplancic, Anita (1998)
   This master thesis concerns the technologies of Self Provisioning Applications in the context of distributed computing. Our investigation focuses on what distributed object communication technology to use in homogenous and ...
  • Scalability through Cultivation. Designing IT Support for Co-ordination Work 

   Dahlberg, Per; Bergqvist, Jens (1998)
   The objective of this thesis is to discuss how to enable the staff at an order-packaging department to cope with a drastically increasing scale of operation. In order to do this we introduce the term scalability and based ...