Show simple item record

dc.contributor.authorPavlov, Patrik
dc.date.accessioned2022-08-30T07:34:11Z
dc.date.available2022-08-30T07:34:11Z
dc.date.issued2022-08-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73479
dc.description.abstractSyftet med studien är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka de svårigheter i matematik som elever med svenska som andraspråk möter och vilka insatser som kan hjälpa dessa elever att övervinna hindren. De frågeställningar som studien avser att besvara är vilka de vanliga svå-righeterna inom matematikämnet för elever med svenska som andraspråk är, på vilket sätt lärare anpassar matematikundervisningen för att stötta dessa elever och vilka insatser som lärare me-nar skulle kunna ge dessa elever bättre förutsättningar i matematik än de har idag. Ett lärarper-spektiv innebär inte att resultatet i studien kan antas vara representativt för lärare i allmänhet. Det studien redovisar är uppfattningar från tio intervjuade lärare i nio skolor i fyra kommuner. Dessutom har skolorna valts utifrån att minst 70 procent av eleverna har svenska som andra-språk. Det finns i de intervjuade lärarnas svar en samstämmighet kring många av de ämnen som tas upp och som överensstämmer med tidigare forskning. Exempel på det är svårigheter att förstå vardagliga ord och sammanhang i textuppgifter. Det som skulle förbättra dessa elevers lärande är att lärarna får mer tid för dem. I svaren finns också motstridiga verklighetsbeskriv-ningar och uppfattningar som går emot skolors tolkning av skollagen. Det gäller synen på stu-diehandledning i modersmål och snabb inkludering av nyanlända i ordinarie undervisnings-grupp.en
dc.language.isosween
dc.subjectmatematik, andraspråkselever, språksvårigheter, nyanlända, stöttningen
dc.titleSvårigheter i matematik för elever med svenska som andraspråk – lärare talar om hinder och lösningaren
dc.title.alternativeDifficulties in mathematics for students with Swedish as a second language – teacher’s opinions about obstacles and solutionsen
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record