Show simple item record

dc.contributor.authorCarlström, Emilia
dc.contributor.authorWillner, Karolina
dc.date.accessioned2019-08-01T13:43:34Z
dc.date.available2019-08-01T13:43:34Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61301
dc.description.abstractBakgrund: Ett aktuellt problem i hälso- och sjukvården idag är att sjuksköterskans arbetsmiljö ofta är både fysiskt och psykiskt påfrestande, vilket ger negativa konsekvenser för både sjuksköterskor och patienter. Förutsättningar i arbetsmiljön påverkar sjuksköterskors möjlighet att utföra patientsäker omvårdnad och bibehålla sin egen hälsa i arbetet. Tidigare studier visar att brister i arbetsmiljön är en bidragande orsak till att sjuksköterskor som är nya i yrket väljer att lämna sitt arbete eller sjuksköterskeprofessionen helt. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i ett till två år vid en kirurgisk akutvårdsavdelning upplever sin arbetsmiljö och dess inverkan på omvårdnaden av patienten. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman; Organisationsfaktorer, Fysisk arbetsmiljö, Gruppdynamik och Individuella faktorer med underliggande kategorier och subkategorier. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde en mycket positiv stämning på avdelningen med hjälpsamma kollegor och en engagerad arbetsledning. En trygghet för de nyutexaminerade sjuksköterskorna sågs i den höga sjuksköterskebemanningen. En förutsättning för att få tid till patienterna ansågs vara en rimlig arbetsbelastning. Omvårdnaden upplevdes bli lidande då akuta händelser uppstod. Den fysiska arbetsmiljön upplevdes skapa goda förutsättningar för omvårdnad. Kommunikation och teamarbete var båda förutsättningar för att hantera stress och utföra omvårdnad. Tillgång till socialt stöd hade stor betydelse för sjuksköterskorna för att kunna hantera krav och utvecklas i sin yrkesroll.sv
dc.subjectNyutexaminerade sjuksköterskorsv
dc.subjectupplevelsersv
dc.subjectarbetsmiljösv
dc.subjectomvårdnadsv
dc.titleUpplevelser av arbetsmiljö och dess inverkan på omvårdnad - Ensv
dc.title.alternativeExperiences of work environment and its impact on nursing care -sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record