Now showing items 1-20 of 1152

  • Kvinnors liv efter en hjärtinfarkt 

   Ragnebäck, Pia; Berglund, Emma (2010-01-12)
   Hjärt- och kärlsjukdomar är de främsta dödsorsakerna bland både kvinnor och män. Varje år drabbas ungefär 15 000 svenska kvinnor av akut hjärtinfarkt. Först på senare år har forskningen börjat inkludera kvinnor i studier ...
  • Sweet limits 

   Kjellberg, Jan; Nilsson, Linda (2010-01-20)
   INTRODUKTION Diabetes typ 1 är en kronisk folksjukdom, som oftast drabbar barn och ungdom i de flesta länder och kulturer. Som sjuksköterska möter man patienter med diabetes typ 1 i de flesta vårdkontext. Ibland har de ...
  • Patienters upplevelser av intensivvård - med fokus på empowerment 

   Ryrlén, Eva (2010-02-03)
   Intensivvård bedrivs idag inte enbart på våra intensivvårdsavdelningar utan förekommer på andra vårdavdelningar inom slutenvården. Modern hjärtintensivvård har de senaste åren blivit tekniskt mer avancerad. Det finns ...
  • ”GÖR INTE DEN SJUKE SJUKARE” – att arbeta förebyggande mot vårdrelaterade infektioner 

   Ihrfelt, Emily; Johansson, Josefin (2010-02-17)
   Vårdrelaterade infektioner tillhör de vanligaste vårdskadorna och drabbar ca 10 procent av alla inneliggande patienter. Det bidrar till ökade kostnader och onödigt lidande för patienterna. Många dör till följd av den ...
  • Livsstilsförändringar - Sjuksköterskans rådgivning till patienter med hypertoni 

   Norr, Joanna (2010-03-26)
   Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innebär bland annat att främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och förebygga hälsorisker, identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga ...
  • Att stå på egna ben – Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser under transitionen från student till yrkesverksam 

   Eriksson, Angelica; Ulvås, Anna (2010-04-12)
   Att ta steget från en universitetsvärld till att träda in i en yrkesverksamhet kan upplevas som okänt och den nyutexaminerade sjuksköterskan kan känna av påtagliga skillnader mellan de två kulturerna. Hälso– och sjukvården ...
  • Malnutrition inom akutsjukvården, sjuksköterskans ansvar 

   Christianson, Monika (2010-04-23)
   Malnutrition är ett välkänt problem inom akutsjukvården. Det finns flera orsaker till malnutrition, bland annat olika sjukdomstillstånd som ger nedsatt aptit. Syftet var att undersöka om sjuksköterskor har tillräcklig ...
  • Sjuksköterskans ansvar för förebyggande vård av trycksår 

   Gustavsson, Marie-Louise; Tönnberg, Marita (2010-04-23)
   Patienten skall känna trygghet och inte utsättas för onödigt vårdlidande i samband med vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Trycksår är en vårdskada som drabbar patienten av olika anledningar. Det är viktigt att ...
  • Orthorexia nervosa - en tickande bomb? 

   Helgesson, Pia; Widegren, Marie (2010-04-26)
   Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- och sjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. I förlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett ...
  • Familj ur ett omvårdsperspektiv - en begreppsanalys. 

   Eriksson, Emelie; Hansson, Christina (2010-05-03)
   Under sjuksköterskeutbildning har diskussioner kring familjen och dess roll inom vården förts. Familjen har dock för oss förblivit ett diffust begrepp eftersom vi saknat en tydlig definition på vad en familj är. Vårt syfte ...
  • Skam - ett sår på insidan. 

   Sjölund, Annie; Sandgren, Karin (2010-05-03)
   Vi har valt att belysa skam i den somatiska vården, då vi upplever att det sällan talas om skam som är förknippad med somatisk sjukdom. För att skapa balans i tillvaron och stärka välbefinnandet, den fysiska och psykiska ...
  • Vad utmärker den goda sjuksköterskan? 

   Gustafsson, Kitty; Larson-Johansson, Malin (2010-05-10)
   Background: When a child ends up in a hospital the whole family will be affected. The family’s situation can be turned upside down and the daily life can be affected. The nurse needs to have a holistic approach when caring ...
  • Sjuksköterskans stress - ett problem för patienten som går att förhindra 

   Vihlborg, Anna; Åberg, Johanna (2010-05-10)
   I en statistisk rapport om arbetsorsakade besvär framkom att 14,3% av de tillfrågade kvinnliga sjuksköterskorna upplevt besvär på grund av psykiska påfrestningar och stress de senaste 12 månaderna. Samma siffra för alla ...
  • Ditt sätt? Mitt sätt? Rätt sätt? Sjuksköterskors upplevelser av svårigheter inom mångkulturell palliativ omvårdnad 

   Häggbring, Emma; Helmersson, Olov; Nydén, Stina (2010-05-10)
   I Sverige lever idag människor med många olika kulturella bakgrunder. I kombination med att befolkningen blir allt äldre ställer detta nya krav på den palliativa vårdsektorn, som har utvecklats i Sverige de senaste ...
  • Den bortglömda vårddimensionen? Om andliga behov i livets slut. 

   Lax, Hanna; Zupanc, Sabina (2010-05-10)
   Inom palliativ vård är existentiella frågeställningar och andlighet viktiga delar för att uppnå en holistisk vård. Det har dock visat sig att sjuksköterskor har bristande kunskap om och svårigheter att bemöta patienters ...
  • Patienters upplevelser av den fysiska vårdmiljön. 

   Karlsson, Maja-Stina; Lindskog, Kajsa (2010-05-12)
   Introduktion: Den fysiska miljön är ständigt närvarande och kan påverka kroppen både fysiologiskt och psykologiskt genom vad vi tar in och tolkar genom våra sinnen. Vårdmiljön skall främja handlingar av omsorg. Det är ...
  • Ungdomar med kronisk sjukdom - från barnsjukvård till vuxenvård. En litteraturstudie av hur ungdomar upplever övergången. 

   Sjölander, Maria; Lundgren, Linda (2010-05-14)
   Bakgrund: Under ungdomsåren genomgår man som person många förändringar och övergår från barn till vuxen. Denna upplevelse kompliceras ytterligare av att leva med en kronisk sjukdom och att då förlora sin stabila grund i ...
  • Stöd till föräldrar som förlorat ett barn. 

   Olsson, Annika; Paradeiser, Josephine (2010-05-25)
   SAMMANFATTNING Att förlora ett barn är något av det värsta en förälder kan vara med om. När dödsfallet är plötsligt och oväntat är det extra svårt för föräldrarna eftersom de inte haft tid att förbereda sig. Bemötandet ...
  • Akupunktur vid depression - en omvårdnadsåtgärd. 

   Albertsson, Sofia; Belin, Susanne (2010-05-26)
   Introduktion: Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa både i Sverige och i världen. Depression innebär stort lidande för den drabbade individen och stora kostnader för samhället. Det är stor skillnad på ...
  • När beskedet är cancer - en litteraturöversikt med fokus på patienters och sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter. 

   Andersson, Louise; Carlsson, Linda (2010-05-26)
   Bakgrund. Ett stort antal personer drabbas varje år av cancer. Det finns riktlinjer för hur besked om cancer ges, dock saknas empirisk evidens kring patienters behov. Cancerbeskedet kan komma som en chock och skapa en ...