Show simple item record

dc.contributor.authorJohannesson, Anna
dc.date.accessioned2018-02-07T10:26:20Z
dc.date.available2018-02-07T10:26:20Z
dc.date.issued2018-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55297
dc.description.abstractAtt synliggöra kunskapsmålen i undervisningen är något jag uppfattat inte ses som en självklarhet hos alla verksamma lärare ute i skolorna. Läroplanen är det styrdokument lärarna ska förhålla sig till när de utformar sin undervisning men eleverna får inte alltid veta bakgrunden till varför de ska lära sig vissa moment. Det är först när målen med lektionerna synliggörs för eleverna som de också kan förstå vad som förväntas av dem samt ta ansvar för sitt lärande och således nå en ökad måluppfyllelse. Syftet med att genomföra denna studie var att bidra med kunskap om hur de intervjuade lärarna uppfattar arbetet med läroplanen och hur de beskriver att de väljer att synliggöra dess delar i sitt arbete. Frågeställningarna som studien ska hjälpa mig komma närmre svaret på är följande: 1. Hur beskriver de intervjuade lärarna att de synliggör läroplanen i sitt arbete? 2. Hur uppfattar de intervjuade lärarna sitt arbete med läroplanen? En fokusgruppsintervju genomfördes för att få flera lärares uppfattningar av området. Det empiriska materialet som samlades in från intervjutillfället transkriberades sedan för att olika kategorier skulle kunna identifieras utifrån de svar de medverkande gav, vilket är karaktäristiskt för den induktiva analysmetoden jag använde mig av. Resultaten som presenteras i uppsatsen visade på olika uppfattningar från de deltagande lärarna kring hur synliggörandet av läroplanen ska genomföras. En gemensam beskrivning som kunde utläsas var att alla fokuserade på den del av läroplanen som innehåller kursplanerna samt att de använde sig av något material som stöd i syftet för att lyfta fram kunskapsmålen ur ett elevperspektiv. Nästan alla lärare som deltog i studien visade sig även dela en kritisk syn på sitt arbete med läroplanen då de saknar förutsättningar samt kunskaper i det praktiska arbetet, för att förverkliga synliggörandet av den på ett så effektivt sätt som möjligt.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHT17-2930-021-L3XA1Asv
dc.subjectSynlig undervisning, synligt lärande, medierande redskap, kollegialt lärande, effektiv undervisning, ökad måluppfyllelsesv
dc.titleAtt synliggöra läroplanen – En fokusgruppsstudie om lärares uppfattningar kring arbetet med läroplanen och betydelsen av att synliggöra densv
dc.title.alternativeTo visualize the curriculum – A focus group study on teachers' perceptions about the work on the curriculum and the importance of making it visiblesv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record