GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Partikelverb – hur svåra är de? En undersökning om frekvensförhållandena mellan förstaspråkselever och andraspråkselever avseende bruket av partikelverb


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30795

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30795_1.pdf479KbAdobe PDF
View/Open
Title: Partikelverb – hur svåra är de? En undersökning om frekvensförhållandena mellan förstaspråkselever och andraspråkselever avseende bruket av partikelverb
Authors: Thorén, Lisa
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Keywords: partikelverb
ordförrådet
metaforer
Abstract: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA 133 Vt 2012 Handledare: Ingegerd Enström
Description: Att ha ett rikt ordförråd och kunna känna att man kan ge uttryck för vad man vill säga är naturligtvis mycket viktigt för alla människor. Men ordförrådet upplevs ofta som en begränsande faktor av elever med svenska som andraspråk, även när de har nått en avancerad språkfärdighetsnivå. Det finns många orsaker till att det kan vara problematiskt att bygga upp ett rikt ordförråd, bland annat så finns det ord som kan vara svåra att lära sig. Till dessa svåra ord hör bland annat partikelverben och denna studie undersöker om elever med svenska som andraspråk använder partikelverben lika frekvent som elever med svenska som förstaspråk. Min hypotes är att partikelverben är så pass svåra att de används mindre frekvent av elever med svenska som andraspråk, även om dessa elever kan anses ha nått en avancerad språkfärdighetsnivå. I min undersökning redogör jag för tidigare forskning inom området samt redovisar resultat från tidigare relevanta undersökningar. Materialet jag använder består av 30 uppsatser skrivna av gymnasieelever som en del av det nationella provet. 10 av uppsatserna utgör en kontrollgrupp där eleverna har svenska som förstaspråk, och de resterande 20 uppsatserna är skrivna av elever med svenska som andraspråk. 10 av dessa är skrivna av elever som började lära sig svenska före 7 års ålder och 10 av elever som började lära sig svenska efter 7 års ålder. Resultatet visar att det finns skillnader i bruket av partikelverb mellan grupperna, dock mycket måttliga skillnader. Andraspråkseleverna använder sig av färre partikelverb, speciellt färre lexikaliserade partikelverb, men inte till den grad som jag hade förväntat mig. Det finns tydliga skillnader mellan de två andraspråksgrupperna där gruppen som började lära sig svenska efter 7 års ålder, tvärtemot mina förväntningar, framstår som den starkaste gruppen. Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar en individs språkinlärning och jag anser att resultatet visar vilken avgörande roll de individuella faktorerna har. Den tydligaste skillnaden mellan grupperna framkommer när jag undersöker partikelverb som används metaforiskt. Här indikerar resultatet att den ytterligare svårigheten med att använda ett partikelverb metaforiskt leder till att dessa har en högre frekvens i förstaspråksgruppen än i andraspråksgrupperna.
URI: http://hdl.handle.net/2077/30795
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011