Show simple item record

dc.contributor.authorNyström, Annasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:22:15Z
dc.date.available2011-06-30T16:22:15Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26000
dc.description.abstractBakgrund och relevans för läraryrket Under den tid som jag deltagit i arbetet i skolan under vår verksamhetsförlagda utbildning har jag stött på många elever som av olika anledningar har svårt att koncentrera sig. Läraren måste ta hänsyn till eleven och anpassa undervisningen efter den elevens förutsättningar och behov enligt läroplanen. Beroende på vilket perspektiv läraren har bemöter de eleven som uppvisar koncentrationssvårigheter och hanterar koncentrationssvårigheterna på olika sätt. Hur erfar lärare att de formar miljön och undervisningen för att ge alla elever störst möjlighet att lyckas undrar jag. Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur lärare erfar och hanterar koncentrationssvårigheter bland elever. Tanken är att beskriva hur lärarna upplever elevernas koncentrationssvårigheter, vilket perspektiv de har och hur de formar miljön och undervisningen för att ge alla elever störst möjlighet att lyckas. - Hur erfar lärare koncentrationssvårigheter bland eleverna? - Hur uttrycker lärare att de hanterar elevernas koncentrationssvårigheter? Metod Jag har använt en kvalitativ studie med samtalsintervjuer. Intervjuerna är av en halvstrukturerad karaktär och analyserades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultat Resultaten visar att lärare erfar koncentrationssvårigheter bland elever på olika sätt. Det mest förekommande perspektivet bland lärarna var att det ligger i miljön och situationen vad eleverna som uppvisar koncentrations- svårigheter har svårt med och när. Några lärare uttryckte däremot att problemet ligger hos eleven. Lärarna hanterade elevernas svårigheter genom att anpassa miljön och undervisningen på olika sätt och de beskrev ett i huvudsak kategoriskt perspektiv på den specialpedagogiska verksamheten. När det gällde handledning från specialpedagog för hantering av elever som uppvisar koncentrationssvårigheter gav många lärare uttryck för en mättnad då de menade att de får allmänna tips och råd som inte medförde ny information.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectKoncentrationssvårighetersv
dc.subjectperspektiv på specialpesv
dc.titleHur lärare erfar koncentrationssvårigheter bland eleversv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record