Show simple item record

dc.contributor.authorBohman, Rebecka
dc.contributor.authorOlsson, Maria
dc.date.accessioned2021-04-20T08:39:13Z
dc.date.available2021-04-20T08:39:13Z
dc.date.issued2021-04-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68292
dc.description.abstractBakgrund: Människan är aktiv och mår bra av att aktivera sig på olika sätt. Det är genom lek barn lär sig om normer och roller samt utvecklar sin identitet och självkänsla. Barn med autismspektrumtillstånd (AST) har ofta svårt med sociala interaktioner, vilket kan bero på avsaknad av sociala förmågor, hur språket tolkas och hur personen själv uttrycker sig. En av de grundläggande principerna för arbetsterapi handlar om att möjliggöra social delaktighet som kan ha en stor påverkan för känslan av personens mervärde. Arbetsterapeuten kan använda lek som intervention för att nå barnets mål, identifiera förmågor, intressen samt begränsningar. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga och beskriva hur arbetsterapeuten kan använda lek som intervention och dess inverkan på social delaktighet för barn 0-12 år med autismspektrumtillstånd. Metod: Systematisk litteraturöversikt med syfte att söka både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Litteratursökningen resulterade i en mixad artikel samt tolv kvantitativa artiklar. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med SBU:s granskningsmall för kvalitativa artiklar samt McMasters Critical Review formulär. Texten bearbetades genom tematisk innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att målet med interventionen oftast var att främja den personliga utvecklingen, förbättrade sociala förmågor, förbättrad kvalitet i lekbeteende och interaktion samt utökade roller. Utformning och struktur på interventionen visade variation av storlek, längd, innehåll, materiella resurser samt antal deltagare och vem som utförde behandlingen redovisas. Resultatet visade positiva effekter på den sociala och personliga utvecklingen, ett förändrat lekbeteende, ett ökat engagemang och delaktighet samt en positiv inverkan på barnets sociala omgivning. Interventionens teoretiska bas visade främst förankring i aktivitetsvetenskap samt i den biopsykosociala teorin. Slutsats: Studien visar att lek har en central roll för utvecklingen hos barn med AST och att intervention förekommer i flera varierade former. Dock återfinns en begränsad forskning inom arbetsterapin av lek som intervention. Arbetsterapeuter har stor kunskap om hur de kan främja hälsan genom meningsfulla aktiviteter och med denna studie vill författarna ge arbetsterapeuter argument för användande av lek som intervention och fortsatt forskning inom området.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectoccupational therapysv
dc.subjectsocial participationsv
dc.subjectplaysv
dc.subjectautism spectrum disordersv
dc.titleLEK SOM INTERVENTION FÖR BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅNDsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record