GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education and Special Education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2010-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik >

Den synliggjorda vokabulären och praktiken – gymnasieelevers akademiska skrivande på svenska


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68077

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68077_1.pdfAbstract217KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_68077_2.pdfThesis frame8384KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 212. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Den synliggjorda vokabulären och praktiken – gymnasieelevers akademiska skrivande på svenska
Authors: Ohlsson, Elisabeth
E-mail: elisabet.ohlsson@gu.se
Issue Date: 7-May-2021
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Education and Special Education; Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Parts of work: I. Ohlsson, E. (2018). Att synliggöra vokabulär. En kvantitativ studie av gymnasieelevers skrivuppgifter på svenska inom CLISS-projektets ram. (Licentiatuppsats). Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/55024

II. Ohlsson, E. (under review). Perspectives on Written L1 in Swedish CLIL Education.

III. Ohlsson, E. (under granskning). Akademiskt skrivande - en interventionsstudie med gymnasieelever.
Date of Defence: 2021-05-28
Disputation: Fredagen den 28 maj 2021, kl 13:00, virtuellt, Göteborgs universitet https://gu-se.zoom.us/j/66787867957
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Gothenburg Studies in Educational Sciences
461
Keywords: CLIL
Upper Secondary Education
text linguistic variables
quantitative and corpus linguistic methods
academic writing
dialogic teaching
metatalk
lexical profiles
L1
Abstract: The thesis includes three studies and a kappa and it has a twofold focus; the first is on vocabulary, as the relevance of vocabulary skills is increasingly important, not least for writing in academic contexts. The second focus is on the language of instruction. Studies 1 and 2 investigate students’ texts written in L1 by two student groups of which one is taught through Swedish apart from language lessons and the other group through English in some or all non-language subjects. The latter gro... more
ISBN: 978-91-7963-074-4 (tryckt)
978-91-7963-075-1 (pdf)
ISSN: 0436-1121
Description: Avhandlingen syftar till att bidra med nya kunskaper om hur akademiskt skrivande kan syn-liggöras och därmed användas didaktiskt genom dialogisk, metaspråklig undervisning. Av-handlingen syftar också till att bidra med nya kunskaper om vad ett annat undervisningsspråk än svenska kan ha för betydelse för gymnasieelevers skrivande på svenska. Avhandlingen består av tre studier där kappan är avsedd att bilda en inramning av de tre studierna med den didaktiska triangelns tre delar, eleven, läraren och innehållet som viktiga komponenter (Hopmann 2007). Dessa relateras till avhandlingens delar, undervisningskontexten, som utgörs av gymnasieklasser där några undervisats på svenska, andra på engelska, till akademiskt skrivande, som fokuseras i de elevskrivna texterna, samt till skrivdidaktik, där resultaten från analyser av de skrivna texterna leder vidare till en interventionsstudie med gymnasieelever. Vokabulären i elevtexterna (N=520) har i studie 1 och 2 undersökts med kvantitativa yt-strukturella mätningar, kvantitativa ämnesrelaterade mätningar samt med lexikala profiler för att synliggöra användningsgraden av olika textlingvistiska variabler (Anthony 2021, Biber et al. 2006 m.fl.). Materialet samlades in på tre skolor, A, B och C, i en longitudinell storskalig studie där gymnasieelevers produktiva och receptiva förmåga avseende akademiskt skolspråk undersöktes. Åtta klasser deltog; fem med engelska som undervisningsspråk i flera ämnen genom så kallad språk- och innehållsintegrerad undervisning/CLIL, tre kontrollklasser med svenska som huvudsakligt undervisningsspråk. I studie 2 jämförs texterna (N=306) mellan CLIL-klasserna på de tre skolorna då omfattningen av deras undervisning på engelska skiljer sig åt. Denna typ av undervisning är inte reglerad på gymnasienivå i Sverige, vilket den är i flera andra länder (Sylvén 2013, 2018, Skolverket 2018). Resultaten i studierna indikerar att elevernas undervisning på engelska inte sker på bekostnad av deras produktiva svenska i de texter som har undersökts. I studie 3 prövas den didaktiska potentialen i att synliggöra textlingvistiska variabler genom en interventionsstudie på en av de tidigare deltagande skolorna. Fem klasser skrev för- och eftertest (N=148), därefter deltog två av klasserna i en intervention där modelltexter och lexikala profiler användes för att uppmärksamma vokabulärval (Anthony 2021, Myhill et al. 2018, 2020 m.fl.) Resultaten visar statistiskt signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen avseende flera av variablerna som analyserades.
URI: http://hdl.handle.net/2077/68077
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Educational Sciences
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

 

© Göteborgs universitet 2011