GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer (2009-) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för språk och litteraturer >

Genre : hybride ? Le mélange des genres dans Dora Bruder de Patrick Modiano et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67817

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67817_1.pdfStudent Essay495KbAdobe PDF
View/Open
Title: Genre : hybride ? Le mélange des genres dans Dora Bruder de Patrick Modiano et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens
Authors: Nanfeldt, Philippa
Issue Date: 22-Feb-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: SPL kandidatuppsats, franska
SPL 2020-063
Keywords: Patrick Modiano
Camille Laurens
Dora Bruder
La petite danseuse de quatorze ans
genre hybride
autobiographie
biographie
roman
Abstract: Le présent mémoire est une étude comparative de Dora Bruder de Patrick Modiano (1997) et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens (2017). Ces deux œuvres ont des traits autobiographiques, biographiques et romanesques et peuvent être appelés hybrides. Le but de l’étude est de savoir s’il est possible de déterminer à quel genre elles appartiennent et de concrétiser les différences entre les deux. Une hypothèse est que Modiano va plus loin dans sa ”liberté d’artiste”, tandis que Lauren... more
Description: Uppsatsen är en komparativ studie av Dora Bruder av Patrick Modiano (1997) och La petite danseuse de quatorze ans av Camille Laurens (2017). De båda verken uppvisar drag av självbiografi, biografi och roman och kan kallas hybrider. Syftet är att komma fram till om det är möjligt att bestämma genretillhörigheten samt att ringa in skillnaderna mellan de båda verken. En hypotes är att Modiano går längre i den ”konstnärliga friheten” medan Laurens håller sig till sitt ämne i högre grad. Studien är grundad i narratologin. Philippe Gasparinis, Vincent Jouves, Gérard Genettes och Philippe Lejeunes teorier bildar kriterier och karaktäristika för genrerna självbiografi, biografi och roman som vi använder oss av. Ett ”narrativt schema”˗ en tablå över genrekriterierna ˗ är utgångspunkten för analysen av textutdrag, som görs genre för genre. Analysen visar att de båda verken innehåller drag av framför allt självbiografi och biografi, mindre av roman. Därutöver uppvisar La petite danseuse de quatorze ans flera av essägenrens karaktärsdrag. Modianos konstnärliga frihet är stor och tar sig uttryck i sammansmältningar mellan hans minnen och huvudpersonens liv, och i fiktiva partier.
URI: http://hdl.handle.net/2077/67817
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011