GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67667

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67667_1.pdf413KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning
Other Titles: Middle school pupils experiences of a fictions based teaching in Ethics
Authors: Lejdfelt, Amelie
Issue Date: 11-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: Etisk mångdimensionell kompetens, etikundervisning, skönlitteratur, stödstruktur
Abstract: Denna studie syftar till att undersöka hur elever på mellanstadiet, som deltagit i forskningsprojektet EthicoⅡ, upplever en skönlitteraturbaserad etikundervisning. Empiriinsamling har skett genom elevintervjuer, vilka spelades in, transkriberades och kodades. Där efter gjordes en tematisk analys av materialet, vilket gav två huvudteman och sju underteman. I analys av det insamlade materialet har framgångsfaktorer och utvecklingsområden kunnat identifieras, vilka kan ha bidragit till eleverna... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67667
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011