Now showing items 1-20 of 28

  • Ai ia - Om en texts egentliga härrörelse eller översättarens nya värld 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2021)
   In this essay the question about the actual origin of a text is explored – is it the world of the place or the world of the language? The texts discussed here are written by a bilingual writer, Elena Bochorishvili, in ...
  • Att förstå sitt kulturarv är att förstå sig själv och andra 

   Wilhemsson Teike, Jannike; Lundqvist, Louise (2023)
   I svenska skolans värdegrund nämns begreppet kulturarv som en del i att skapa en trygg identitet och som något viktigt för att förstå och leva sig in i andras villkor. Dessutom har Sverige genom kulturmiljölagen och ...
  • Att slöjda för samhällelig förändring? 

   Wingfors, Simone; Widegren, Bojan (2023)
   “Att slöjda för samhällelig förändring?” syftar till att utforska slöjdämnets potential att undervisa för hållbar utveckling. Resultatet bygger på en litteraturstudie av forskningsfältet för hållbar utveckling i slöjdämnet. ...
  • Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning 

   Sylwan, Tea (2023-01-25)
   Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen ...
  • Auktoritet – En nödvändighet 

   Eberius, Anton (2023-06-08)
   Lärarens roll som auktoritet i klassrummet är något som alltid har varit närvarande, är närvarande och som också kommer att vara närvarande i framtiden. Syftet med studien är att undersöka vad några verksamma legitimerade ...
  • ”Det känns som relationen blir så konstig” 

   Lönngren, Oskar (2023)
   Assessment and grading are a central part of a teacher’s profession. This work must be interconvertible, rest on a scientific basis and on proven experience as well as be based on students’ performances. However, students ...
  • DET MUSIKALISKA ÖVERSÄTTANDET 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2021)
   What unites musical practice and translation? Is there a ”musical” way of translating? In this essay, I examine the similarities between making music and translating, based on my own experiences as a professional musician ...
  • DON IPMIRDAT, OABBÁ 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
   This is a ride through the process of a Sámi translating a book to Northern Sámi written by an Inuit writer, through translations in Norwegian, Danish and Swedish. I am investigating how I can implement an Indigenous paradigm ...
  • Handledning som träffar rätt 

   Björkqvist, Terese (2023)
   Studiens syfte var att utveckla förståelse för vilka didaktiska val några slöjdlärare gör när de handleder elever. Inriktningen var hur slöjdlärare anpassar sin handledning utifrån elevens individuella behov, hur de ...
  • Hantverkstekniker i slöjd 

   Hjortenhag, Rebecka (2023)
   I slöjdens styrdokument finns en bristande tydlighet kring begreppet hantverkstekniker. Det centrala innehållet i slöjdens kursplan framhåller att undervisningen ska behandla enkla respektive utvecklade former av ...
  • Kamratlärande som metod i bildämnet 

   Hagstedt, Rebecka (2023)
   The purpose of this article is to investigate whether students in secondary school have worked with the method peer learning in the subject visual art. I want to examine what students think peer learning is. Through this, ...
  • KONST OCH LÄRA GER GUNST OCH ÄRA 

   Gedda, Jenniffer; Kouthoofd, Amanda (2023)
   Den här forskningsöversikten ämnar undersöka samverkan mellan skola och museum i relation till våra frågeställningar; vilka förutsättningar finns för samverkan mellan skola och museum, vilka uppfattningar har lärare och ...
  • Konsten att motivera 

   Karlsson, Daniel (2023)
   Syftet med föreliggande studie är att identifiera faktorer som slöjdlärare kan använda sig av för att skapa och bibehålla elevers motivation i slöjdundervisningen. De frågeställningar som ställts är ”Vilka faktorer anser ...
  • LÄNGTANS SÅNG 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
   This essay aims to describe the process of translating songs from Russian langu- age to Swedish, from my perspective as both translator and singer. A selection of songs that span over the period 1969–2020, from a variety ...
  • LÅNGSAM OCH KRÅNGLIG Min väg mot översättning 

   Malm, Åsa (2019)
   Det finns de som säger att det är omöjligt att översätta. Andra menar att det ju bara är att skriva som det står. För två år sedan hade jag nog kunnat säga att ”man känner ju om det blir fel”. Inte alls för att jag trodde ...
  • Manuellt och intellektuellt arbete 

   Möller Fogelqvist, Ann-Sofie; Blom Pommerening, Matilda (2023)
   Nyttan med skolämnet slöjd är ifrågasatt från olika håll i samhället. Undersökningar visar att slöjden upplevs som ett rent praktiskt ämne och de kunskaper eleverna får med sig beskrivs som förlegade. Kursplaner uttrycker ...
  • MELLAN MASKORNA 

   Hörnell, Anna (2023)
   This essay explores the ethics and erotics of translation, particularly of translating queer poetry, through my attempt to translate two works by the U.S. poet Ching-In Chen into Swedish. Using the work of Eve Kosofsky ...
  • Minnenas och sinnenas betydelse vid litterär översättning – via översättarens (ålliknande) metamorfoser 

   Wijk, Karin (2019)
   Som barn följde jag ibland med min pappa ut med ekan när han fiskade ål. När jag under översättarutbildningen på Akademin Valand började översätta novellen ”Starver” ur novell-samlingen Fen av Daisy Johnson – där en ung ...
  • NÄR PER MÖTTE BÆR 

   Wollberg, Per (2023)
   In this essay I write about my struggle with translating an old North Saami text into semi- modern Swedish. I also write about memories from my youth, and the experiences and the knowledge I have gathered during my life ...
  • Om man inte tror på sig själv så funkar det typ inte - En kvalitativ studie om självförtroende och risktagande i gymnasieskolans bildundervisning 

   Ottosson, Tilda (2023)
   Inom de gymnasieskolans estetiska ämnen såsom bild, förväntas eleverna visa på förmågor såsom idérikedom, problemlösning och experimenterande för att finna nyskapande lösningar och nya perspektiv. Eleverna förväntas ...