Show simple item record

dc.contributor.authorStenvall, Hanna
dc.date.accessioned2019-12-09T09:53:32Z
dc.date.available2019-12-09T09:53:32Z
dc.date.issued2019-12-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/62797
dc.descriptionBackground: Multi-organ procurement surgery is a current topic of interest and a part of a lifesaving organ donation process. The theatre nurses play an important role during such surgeries, which often take place with short notice. The nurses’ participation and experiences of this particular situation may contribute to stress and discomfort and have impact on their wellbeing. Aim: The aim of this review is to illustrate theater nurses’ experiences of organ donation procurement of a deceased donator. Method: A literature review was chosen to explore the subject. Systematic searches were performed in CINHAL, Pub Med and PhsycINFO and resulted in eight included articles after relevancy and quality review. The analysis of selected articles are presented in two categories and six subcategories. Results: The result of this study shows that theatre nurses experienced anxiety, stress and felt unprepared before their participation. Difficulties in cooperation and lack of support from organization and piers were other factors that were experienced to be problematic. What facilitated the negative experiences of stress and negative emotions were different coping strategies such as support from piers, feeling of being involved, clinical experience and acquired knowledge. The results are presented in six subcategories based on the following questions; “What is experienced as difficulties or facilities with this type of surgery?”. The subcategories that describe what is experienced as difficulties are; Preoperative difficulties and challenges, Intraoperative stress and strains and Postoperative care and feelings. The subcategories for what facilitate are Support from piers, Education, experiences and retained knowledge and Coping strategies. Conclusion: The result indicates that multiorgan procurement surgery is a rare and different surgery of which the participating theatre nurses can be unaccustomed to. The problems can be avoided or facilitated by measures such as preparations, experience and knowledge, education or debriefing that gives possibilities to share their experiences. There are measures that can be taken to ease and prepare the theatre nurses.sv
dc.description.abstractBakgrund: Organdonationsoperationer är ett aktuellt ämne och en del i organdonationsprocessen vilken kan beskrivas som en insats som räddar liv. Vid dessa ingrepp, vilka vanligtvis sker med kort varsel, har operationssjuksköterskor en viktig roll. Deras delaktighet i, och upplevelse av, den något udda situationen kan bidra med stress och väcka obehag samt ha inverkan på deras välmående. Syfte: Att belysa operationssjuksköterskors upplevelser av att delta vid organdonation från en avliden donator. Metod: En litteraturöversikt valdes att utföras för att utforska ämnet. Systematiska sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, Pub Med samt PhsycINFO som efter relevans- och kvalitetsgranskning resulterade i inklusion av åtta artiklar. Artiklarna analyserades med syfte att besvara frågeställningar och presenteras i två kategorier och sex subkategorier. Resultat: Resultatet visade att operationssjuksköterskors upplevelser bidrog med känslor av oro, stress och att de kände sig oförberedda inför sin medverkan. Samarbetssvårigheter och uteblivet stöd från ledning och kollegor var andra faktorer som upplevdes som svåra och problematiska. Det som underlättade var olika copingstrategier som operationssjuksköterskorna användes sig av för att hantera stress och emotionell påverkan. Kollegialt stöd, att känna sig delaktig, klinisk erfarenhet och erhållen kunskap bidrog med positiva effekter. Resultatet presenteras i sex subkategorier utifrån frågeställningarna: Vad upplevs som svårigeheter respektive möjligheter vid dessa ingrepp? Subkategorierna som beskriver vad som upplevs som svårigheter är: Preoperativ svårigheter och utmaningar, Intraoperativ stress och påfrestningar, Postoperativt omhändertagande och känslor. Det som upplevs som möjligheter att hantera svårigheterna presenteras i subkategorierna: Kollegialt stöd, Utbildning, erfarenheter och bibehållen kunskap samt Copingstrategier. Slutsats: Organdonationsoperationer är ett sällsynt och annorlunda ingrepp varför det kan kännas ovant att delta vid sådana operationer. De problem som kan upplevas kan dock undvikas eller underlättas genom olika åtgärder såsom bl.a. förberedelsearbete, genom erfarenhet och ökad kunskap, träning och utbildning eller debriefing för att dela med sig av erfarenheterna. För operationssjuksköterskor som ställs eller kan komma att ställas inför organdonationsoperationer finns det åtgärder att vidta för att underlätta och förbereda dem på deras medverkan.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOrgandonationsprocessensv
dc.subjectoperationssjuksköterskorsv
dc.subjectperioperativ vårdsv
dc.subjectupplevelsersv
dc.subjectlitteraturöversiktsv
dc.titleDet är ovant att delta vid organdonation från en avliden donatorsv
dc.title.alternativeIt is unacustomed to participate in organ donation from a deceased donorsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record