Show simple item record

dc.contributor.authorBengtsson, Marianne
dc.contributor.authorJansson, Ann
dc.date.accessioned2019-08-21T14:44:57Z
dc.date.available2019-08-21T14:44:57Z
dc.date.issued2019-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61632
dc.description.abstractBakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. En del av barnhälsovårdens arbete är att genom hälsosamtal motivera familjen till en hälsosam livsstil. Barn deltar i mindre omfattning aktivt i samtalet då det material som används inte alltid är anpassat för barn. Hösten 2014 tog Västra Götalandsregionen i samarbete med kommuner i Västra Götaland fram en specialutgåva av Bamsetidningen, Bamses Må bra-tidning och tillhörande pussel. Syftet med materialet var att göra barn mer delaktiga i hälsosamtalet vid fyra-års besöket på BVC. Syfte: Syftet med studien var att identifiera barns tankar om hälsa utifrån hälsoteman: kost, fysisk aktivitet, stress, avkoppling och tandhälsa illustrerade med hjälp av Bamses Må bra pussel, som verktyg. Metod: Datainsamlingen bestod av tjugo semistrukturerade intervjuer med barn i fyraårsåldern. Analysen genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ ansats med hjälp av en riktad kvalitativ innehållsanalys. World Health Organization (WHO):s biopsykosociala modell International Classification of Functioning, Disability and Health: Children & Youth Version (ICF-CY) användes för att tolka barnens uppfattningar om hälsa. Resultat: Utifrån ICF-CY handlade majoriteten av barnens svar om vardagliga aktiviteter och delaktighet, men även kroppsfunktion och omgivningsfaktorer fanns representerade bland svaren. Barn uppfattar hälsa ur ett flerdimensionellt perspektiv. Barnen gav uttryck för att de hade god kunskap om varför de skulle sköta sin hälsa. Barnen uttryckte även att de förstod konsekvenserna av att inte sköta sin hälsa. Fyraåringar förknippade kost, fysisk aktivitet, sömn, lek och att vara tillsammans med att må bra och leva. Slutsats: Resultat i föreliggande studie visade att Bamses Må bra pussel fungerade som samtalsstöd vid hälsosamtal med fyraåringar. Pusslet kan genom lek och delaktighet, skapa möjlighet till ett strukturerat och jämlikt samtal om hälsa inom barnhälsovården. Bamses Må bra pussel bedöms vara ett välfungerande verktyg som kan passa många barn för att göra dem delaktiga i hälsosamtalet. Barnen kan lätt relatera och känna igen sig i bilderna.sv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectbarnhälsovårdsv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjecthälsasv
dc.subjecthälsosamtalsv
dc.subjectICF-CYsv
dc.subjectsamtalsstödsv
dc.titleFyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!sv
dc.title.alternativeWe can! Four year old children’s voices about health based on Bamse’s Må Bra jig saw puzzlesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record