Show simple item record

dc.contributor.authorHadzic, Aven
dc.contributor.authorBlix Kusmark, Sofia
dc.date.accessioned2019-08-08T08:14:10Z
dc.date.available2019-08-08T08:14:10Z
dc.date.issued2019-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61385
dc.description.abstractBakgrund: Av 10000 födda barn är det 4-5 som föds med gastroschisis, en bukväggsdefekt där delar av eller hela tunntarmen ligger utanför bukhålan. Barnen opereras vanligen inom de första levnadsdygnen. Omvårdnaden av dessa barn fokuserar mycket kring barnets mat och näringstillförsel Föräldrars delaktighet i omvårdnad och matsituationer kring sitt barn är viktig, dels för att hitta sin roll som förälder men även för att ges möjlighet att knyta an till sitt nyfödda barn. Kunskap om föräldrars upplevelser av mat och näringssituationen kring barn med denna diagnos saknas. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelse av mat- och näringssituationen hos barn som föds med gastroschisis under den första tiden på sjukhus Metod: En kvalitativ metod användes. Deltagare rekryterades från ett studiecenter inom Västra Götalandsregionen. Urvalet inramades av inklusions- och exklusionskriterier. Sex föräldrar till barn födda med gastroschisis som vårdats vid en barnkirurgisk vårdavdelning mellan år 2013-2016, tackade ja till medverkan i studien. Semistrukturerade intervjuer genomfördes vilka transkriberades och analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Resultat: Fem föräldrar intervjuades. Fem kategorier identifierades, En tid av med- och motgångar, Känslomässig påfrestning i matsituationer, Att lära barnet äta själv, Förälderns roll och sätt att hantera sin situation, och Stöd av personal. Föräldrar upplevde framgång och bakslag med barnets matning. Amningen upplevdes ofta som svår och föräldrar beskrev känslor av osäkerhet, oro och stress i samband med barnets mat- och näringssituationer. De beskrev olika strategier för att hantera barnets mat- och näringssituation och att personalen var stöttande och gav dem god information om barnets matsituation. Diskussion och Slutsats: Föräldrarna till barn med gastroschisis upplever barnets mat- och näringssituation den första sjukhustiden vara kantad av framgång och motgång. Personalens närvaro, arbetssätt och vårdmiljön verkar vara viktiga för att ge stöd och trygghet till föräldrar i matsituationer, och kan förbättras och göras mer familjecentrerad.sv
dc.subjectFörsta sjukhustiden, föräldrar, gastroschisis, matsituation, spädbarn, upplevelsesv
dc.titleFöräldrars upplevelser av mat- och näringssituationen hos barn födda med gastroschisis under den första tiden på sjukhussv
dc.title.alternativeParents' experiences of food and nutrition situation in children born with gastroschisis during their first time in hospitalsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record