GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economy and Society / Institutionen för ekonomi och samhälle (2013-) >
Avdelning för kulturgeografi >
Masteruppsatser / Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi (2013-) >

Marine Spatial Planning - From a municipal perspective


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57677

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57677_1.pdf3794KbAdobe PDF
View/Open
Title: Marine Spatial Planning - From a municipal perspective
Authors: Johansson, Roger
Ramberg, Frida
Issue Date: 14-Sep-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats i Geografi, med inriktning på kulturgeografi
2018/02
Keywords: marine spatial planning
municipalities
knowledge
sustainable development
havsplanering
kommuner
kunskap
hållbar utveckling
MSP
Abstract: Marine Spatial Planning (MSP) aims to, through physical planning of the marine areas, contribute to a sustainable development where various interests can get along. This master thesis concerns Marine Spatial Planning from a municipal perspective in Sweden. The aim of the thesis is to investigate how MSP is performed on a municipal level. In order to investigate this the thesis has been structured into three themes; The work with marine spatial planning, Marine spatial planning and synergies ... more
Description: Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling där olika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering från ett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs på kommunal nivå. För att göra detta har uppsatsen strukturerats utefter tre teman; arbetet med havsplanering, havsplanering och synergier mellan land och hav och slutligen, miljö och tillväxt i havsplanering. Det är viktigt att komma ihåg att det genomgående huvudtemat, arbetet med havsplanering, är sammanlänkat med övriga teman och att de alla genomsyrar varandra. För att besvara syftet och frågorna i uppsatsen används mixade metoder i form av semistrukturerade informantintervjuer samt en enkät som skickats till alla Sveriges kustkommuner. Resultatet visar på att samverkan och samarbeten är en viktig hjälp för flera kommuner. Vidare visar resultatet att politiker och enskilda entusiaster spelar en viktig roll i hur havsplaneringen utförs och prioriteras. Kommuner som ofta nämns som föregångare i havsplaneringen har arbetat mycket med datainsamling och lokalt deltagande i planeringen för att få en grund. I resultatet framgår översiktsplanen som en del i arbetet med att länka samman hav och land i planeringen. Resultatet visar även tydliga brister i kunskap och relevanta data. Detta framgår som stora utmaningar i kommunernas fortsatta arbete med havsplanering, bland annat när avvägningar mellan olika intressen ska göras. Slutsatserna är att många kommuner är i en uppstartsfas i arbetet med havsplanering och ännu inte har kommit till den del i processen där val mellan olika intressen måste göras. De tre vanligen använda pelarna inom hållbar utveckling har alla framstått som viktiga i arbetet med havsplanering, samtidigt som kunskapsbristen gör det svårt för de ansvariga att ta välgrundade beslut för att uppnå hållbar utveckling.
URI: http://hdl.handle.net/2077/57677
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi (2013-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011