GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

LÄRARSKAP OCH LEDARSKAP Fysiklärares beskrivningar av sina val vid undervisningsplanering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54280

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54280_1.pdf750KbAdobe PDF
View/Open
Title: LÄRARSKAP OCH LEDARSKAP Fysiklärares beskrivningar av sina val vid undervisningsplanering
Authors: Perlander, Annika
Issue Date: 3-Nov-2017
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Master
HT17 IPS PDAU62:3
Keywords: Pedagogiskt ledarskap
Lärarskap
Kunskapsbas
Ämneskunskap
Didaktisk innehållskunskap
Läroplanskunskap
Kollegiala samtal
Erfarenhet
undervisningsplanering
Abstract: Syfte: Syftet med studien är att belysa fysiklärares undervisning. Det som ska undersökas är lärarnas uppfattning av hur ämnet fysik omsätts i undervisningspraktik och vad som påverkar de val de gör i sin planering. Teori: Studien utgår ifrån teorier kring didaktik och ledarskap samt teorier om lärares kun-skapsbas och kollegialt lärande. Metod: Studien är kvalitativ och har i sin ansats inspirerats av en fenomenografisk syn på kun-skap. Det empiriska materialet har samlats in genom semistr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54280
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011