Show simple item record

dc.contributor.authorAlfredsson, Emeliesv
dc.date.accessioned2017-03-22T10:33:02Z
dc.date.available2017-03-22T10:33:02Z
dc.date.issued2017sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52015
dc.description.abstractSyftet med den här studien har varit att undersöka hur lärare arbetar för att skapa och öka elevernas lust och intresse för lärande i klassrummet. Hur ser arbetet med detta ut i klassrummet och blir eleverna delaktiga? Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur agerar lärare för att skapa och upprätthålla elevers lust att lära och vad ses påverka elevernas lust att lära i klassrummet? Studien utgår från ett fenomenologiskt och hermeneutiskt tillvägagångssätt med observationer som metod. Den insamlade empirin bygger på observationer som har gjorts i tre olika lärares klassrum med elever från årskurs 4, 5 och 6 under november 2016. Observationsschema med anteckningar har använts som verktyg för insamlingen av de fenomen som visade sig i klassrummen. Dessa har sedan tolkats baserat på hermeneutiken där pendlingen mellan helhet och delar är av stor vikt. Studiens resultat baseras på en tematisk analys av observationsanteckningarna som resulterar i tre övergripande teman som alla ses som komponenter för att öka elevernas lust att lära. Dessa teman återfinns i resultatet och är: Att bli sedd, När varför blir tydligt och Gemensamt lärande. Resultatet av studien visar på vikten av de sociala relationerna som finns mellan lärare och elev för att elevernas lust att lära ska bibehållas och även ökas. Elevernas deltagande i sitt eget lärande och kopplingen till livet utanför skolan ses också som viktiga delar i elevernas lust att lära. Avslutningsvis diskuteras didaktiska konsekvenser av studiens resultat och dess påverkan på lärare, didaktik och människor utanför skolans värld. Nyckelord: lust, lust att lära, relationell pedagogik, levd kropp, livsvärld, gemensamt lärande.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleLusten att lära i klassrummetsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för didaktik och pedagogisk professionsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record