GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 137. Ammonia


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4346

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2005_13.pdf306KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 120 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 137. Ammonia
Authors: Liesivuori, Jyrki
Issue Date: 2005
Extent: 52 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2005:13
Abstract: Ammonia (NH3) is a colourless gas with a distinctly pungent odour at normal atmospheric temperatures and pressures. The odour threshold is approximately 5 ppm. Ammonia can be liquefied under pressure. In aqueous solution, NH3 acts as a base yielding ammonium (NH4+) and hydroxide (OH-) ions. Because of the high water solubility ammonia dissolves in moisture on the mucous membranes, eyes and skin, forming ammonium hydroxide, which may cause alkali burns and liquefaction necrosis of the tissues. Am... more
Ammoniak (NH3) är en färglös gas med en påtagligt stickande lukt vid normal temperatur och tryck. Lukttröskeln har angivits till ungefär 5 ppm. Ammoniak kondenserar till vätska vid högt tryck. Ammoniak är en svag bas som i vatten bildar ammonium- (NH4+) och hydroxidjoner (OH-). Den höga vattenlösligheten gör att ammoniak löser sig i slemhinnor, ögon och hud och bildar ammoniumhydroxid som i sin tur kan orsaka frätskador och nekros. Ammoniak förekommer naturligt i vår omgivning och bildas endogen... more
ISBN: 91-7045-769-7
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4346
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011