Show simple item record

dc.contributor.authorJönsson, Rebecca
dc.contributor.authorJohansson, Camilla
dc.date.accessioned2015-08-03T13:37:39Z
dc.date.available2015-08-03T13:37:39Z
dc.date.issued2015-08-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40008
dc.descriptionSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Abstract Title: Effect of low carbohydrate diets on cognition in obese adults Author: Camilla Johansson and Rebecca Jönsson Supervisor: Frode Slinde Examiner: Mette Axelsen Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’ s thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: May 8, 2015 Background Discussions concerning weight-reducing diets are occupying an increasingly larger space in media, as the prevalence of overweight/obesity is increasing alongside the common interest in health. The often discussed low carbohydrate diets have successfully been used as treatment of epilepsy for a long time, setting a foundation for theories suggesting that low carbohydrate diets affecting brain function also possibly could affect the cognition. Objective To examine how cognition is affected by a diet low in carbohydrates in obese adults. Search strategy Pubmed, Scopus and snowballing. Keywords used in different combinations were low carbohydrate, atkins, carbohydrate restricted, south beach, ketogenic, lchf, zone, cognition, obese and obesity. Selection criteria Solely human intervention or cohort studies in either English or Scandinavian languages were included. Intervention time was set as >1 week with ≤40g carbohydrates per day. It had to be obese adults 18-65 years old. Outcome measurements for examination were working memory and speed of processing. Data collection and analysis Date for literature search 01-26-15. Title and abstract were read on each hit, articles irrelevant to the study question were excluded. To examine the quality of the studies SBUs ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” was used both independently and together. The scientific basis for outcome measurements working memory and speed of processing was graded through ” kapitel 10 – evidensgradering” in SBUs handbook ”Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok.” and ”Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE” produced by the University of Gothenburg. Main results The quality of five intervention studies were reviewed, two of which were discovered to belong to the same study, this resulted in that four studies were given an assessment based on the risk of bias. These assessments were then translated into the study quality that was assigned each study. Only two of the studies kept a quality good enough to later be included in the merging and grading of evidence for the outcome measurements. The number of participants in the two merged studies were 21 and 107, respectively, and the intervention time was 4 and 52 weeks. Conclusions There is very low (+) evidence that a low carbohydrate diet (<40 g/day) does not affect the cognitive working memory compared to control group in obese adults up to one year. There is very low (+) evidence that a low carbohydrate diet (<40 g/day) does affect tsv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Lågkolhydratkosters effekt på kognition hos obesa vuxna Författare: Camilla Johansson och Rebecca Jönsson Handledare: Frode Slinde Examinator: Mette Axelsen Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2015-04-08 Bakgrund Diskussioner kring olika viktminskningsmetoder får ett allt större utrymme i media, då både förekomsten av övervikt och fetma ökar men även det generella intresset för hälsa. De ofta diskuterade lågkolhydratkosterna har länge använts vid behandling av epilepsi och där visats ge positiva resultat, vilket öppnar för teorier om att en lågkolhydratkost som påverkar hjärnans funktion således även skulle kunna ha effekt på kognitionen. Syfte Att undersöka hur kognitionen påverkas av en kost med mycket lågt kolhydratinnehåll hos obesa vuxna. Sökväg Pubmed, Scopus och snowballing. Sökord som användes i olika kombinationer var: low carbohydrate, atkins, carbohydrate-restricted, south beach, ketogenic, lchf, zone, cognition, obese och obesity. Urvalskriterier Enbart humana interventions- eller kohortstudier på engelska eller skandinaviska språk. Interventionstid >1 vecka med <40g kolhydrater/dag. Enbart vuxna 18-65 år. Studiepopulation obesa. Effektmåtten som inkluderades var arbetsminne och bearbetningshastighet. Datainsamling och analys Litteratursökningen genomfördes 2015-01-26. Titel och abstract lästes på samtliga sökträffar, artiklar utanför frågeställningen exkluderades. Kvalitetsgranskningen genomfördes både enskilt och gemensamt med hjälp av SBUs ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” . Det vetenskapliga underlaget för effektmåtten arbetsminne och bearbetningshastighet evidensgraderades med hjälp av ” kapitel 10 – evidensgradering” i SBUs handbok ”Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok.” och ”Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE” framtaget av Göteborgs Universitet. Resultat Fem interventionsstudier kvalitetsgranskades, varav två upptäcktes tillhöra samma studie, detta resulterade i att fyra studier fick omdömen baserat på risk för bias. Dessa omdömen översattes sedan till den studiekvalité som tilldelades respektive studie. Endast två av dem höll tillräckligt hög kvalité för att senare inkluderas i sammanvägningen vid evidensgradering av effektmåtten. Deltagarantalet för de två studier som sammanvägdes var 21 och 107 i respektive studie, och interventionstiden var 4 och 52 veckor. Slutsats Det finns otillräckligt (+) vetenskapligt underlag för att en lågkolhydratkost under 40 gram per dag inte påverkar det kognitiva arbetsminnet jämfört med kontrollgrupp hos obesa vuxna upp till 1 års tid. Det finns otillräckligt (+) vetenskapligt underlag för att en lågkolhydratkost under 40 gram per dag påverkar den kognitiva bearbetningshastigheten negativt jämfört med kontrollgrupp hos obesa vuxna upp till 1 års tid.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIE/V15sv
dc.relation.ispartofseriesC-uppsatssv
dc.subjectLågkolhydratsv
dc.subjectlågkolhydratkostersv
dc.subjectkognitionsv
dc.subjectobesasv
dc.subjectvuxnasv
dc.titleLågkolhydratkosters effekt på kognition hos obesa vuxnasv
dc.title.alternativeEffect of low carbohydrate diets on cognition in obese adultssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record