GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession >

Möjligheter i kollegiala samtal om NO-undervisning och bedömning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39153

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39153_2.pdf698KbAdobe PDF
View/Open
Title: Möjligheter i kollegiala samtal om NO-undervisning och bedömning
Other Titles: Possibilities in collegial discussions on science teaching and assessment
Authors: Sjöberg, Marlene
Issue Date: 2014
Extent: 64
Publication type: licentiate thesis
Organization: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet/Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg
Keywords: kollegiala samtal
lärares professionsutveckling
ämnesdidaktik
lärarkompetens
bedömningskompetens
collegial discussions
teachers professional development
science education
teachers' competence, assessment literacy
phenomenography
Abstract: Syftet med studien är att belysa NO-lärares kollegiala samtal om bedömning i ett sammanhang av undervisning och lärande i naturvetenskap, som arena för professionsutveckling. Lärarens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för elevers möjlighet att lära och kollegialt samarbete om planering av undervisning kan skapa goda förutsättningar för lärares lärande. Uppsatsen bygger på två delstudier. Båda studierna tar utgångspunkt i den fenomenografiska traditionen, där lärande innebär att någon ... more
Description of project: The aim of this study is to shed light on collegial discussions as an arena for professional development, investigated when science teachers discuss assessment in the context of teaching and learning science. Teachers’ competence is very important for students’ opportunities to learn, and collegial cooperation about teaching may influence teachers’ learning. This essay is based on two studies. Both studies are theoretically based in the phenomenographic tradition, where learning implies that so... more
ISSN: 1652-5051
Description: Denna licentiatuppsats har genomförts inom den nationella forskarskolan LicFontD – Forskarskola i naturvetenskap, matematik, teknik och dessa ämnens didaktik för verksamma lärare och förskollärare. Forskarskolan, som leder fram till en licentiatexamen, är ett samarbete mellan 13 universitet och högskolor med Lindköpings universitet som värdhögskola, www.isv.liu.se/fontd och finansieras av Vetenskapsrådet (projektnummer 2011-5293).
URI: http://hdl.handle.net/2077/39153
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

 

© Göteborgs universitet 2011