Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Jenny
dc.contributor.authorMannerbjörk, Mikael
dc.date.accessioned2015-05-05T09:24:20Z
dc.date.available2015-05-05T09:24:20Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38828
dc.description.abstractBakgrund: Specialistsjuksköterskan ska uppta patientberättelsen och utifrån sin specialiserade kunskap om medicinska eller psykiatriska tillstånd göra en korrekt bedömning. Sjuksköterskan ska från sin bedömning sedan förse patienterna med adekvata vårdåtgärder. I Göteborg har andelen ambulansuppdrag som klassificeras som psykiatrisk sjukdom ökat de sista åren. Med anledning av det planerar ambulanssjukvården i Göteborg en speciell psykiatriambulans med dubbelkompetens, en sjuksköterska som har specialistkunskap inom psykiatri samt en ambulanssjuksköterska. I Stockholm skall en psykiatriambulans införas 1 april 2015 men inte med dubbelkompetens. Anledningarna till planen att introducera en psykiatriambulans är att utveckla den akuta prehospitala vården bland annat genom att hjälpa patienter med psykiatrisk problematik till rätt vårdnivå. Syftet: Syftet med studien var att undersöka vilka synpunkter sjuksköterskan i ambulansenheten har gällande att implementera en särskild psykiatriambulans. Metod: Vald metod av författarna var kvalitativ studie genom semi-strukturerad intervju av sju sjuksköterskor som är aktiva inom ambulanssjukvården i Göteborg. Resultat: Resultatet visar att informanterna var positiva till införandet av en psykiatriambulans då de upplever att den nuvarande vården för patienter med psykiatriska tillstånd brister. De upplevda brister som framkom är brist av vårdåtgärder, brist på befogenheter, och brist på psykiatrisk kunskap. Informanterna ansåg att möjligheten att göra mer kvalificerade bedömningar samt utföra ett större antal vårdåtgärder var kvalifikationer som en sjuksköterska på en psykiatriambulans ska inneha. Slutsats: Slutsats som framkommer är att patienter med psykiatriska tillstånd i den akuta prehospitala vården inte får en kvalitativ vård i nuläget. Det finns en önskan hos informanterna att utveckla vården till en mer personcentrerad vård, eftersom de upplever att den akuta prehospitala vården för patienter med psykiatrisk ohälsa behöver förbättras. Abstract Background: The specialized nurse has the obligation to take up the patient’s story and then from theirs specialized knowledge within medicine or psychiatric conditions make a correct assessment. The nurse should from theirs assessment then provide the patient with appropriate care-actions. In Gothenburg, the proportion of ambulance missions carrying patients classified as with a psychiatric disorders has increased in the last few years. In respect of this trend, Gothenburg is planning a specialized psychiatric ambulance with dual expertise, a nurse who is specialized in psychiatry as well as and a nurse with an ambulance specialization. In Stockholm, a psychiatric ambulance will be introduced on April 1, 2015, but not with dual expertise. The main reasons of introducing a psychiatric ambulance is to develop pre-hospital emergency psychiatric care in order to provide psychiatric patients with the appropriate level of care. Purpose: The purpose of this study was to investigate the comments of the nurse in the ambulance unit regarding the introduction of a psychiatric ambulance. Method: A qualitative method was chosen in this study, using semi-structured open questions to interview seven nurses who are currently working in the ambulance-unit in Gothenburg. Result: The results in this study indicate that the nurses were in favor of introducing a psychiatric ambulance, because it is their opinion that the current pre-hospital emergency care has flaws and also lack in quality. The flaws involve lack of care-actions, lack of authority to decide care-actions, and an advanced knowledge in psychiatry. The nurses expressed that a nurse who works in a specialized psychiatric ambulance should have the ability to do more qualified assessments as well as perform a great number of caremeasures. Conclusion: The conclusion of this study is that the patients with mental illness in the emergency pre-hospital care are not currently receiving any qualitative care. The study participants express a desire to develop a more personal system of care, as there is a need for improvement in emergency pre-hospital care for patients with psychiatric illness.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectPsykiatrisjuksköterskasv
dc.subjectambulanssjuksköterskasv
dc.subjectpsykiatriambulanssv
dc.subjectsynpunktersv
dc.subjectarbetsuppgiftersv
dc.titlePsykiatriambulans Akut prehospital psykiatrisk vårdsv
dc.title.alternativePsychiatric ambulance Emergency pre-hospital psychiatric caresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record