GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

O(ut)taliga metoder - lärares metoder och arbetssätt i klassorkester ur ett sociokulturellt perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38712

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38712_1.pdf1247KbAdobe PDF
View/Open
Title: O(ut)taliga metoder - lärares metoder och arbetssätt i klassorkester ur ett sociokulturellt perspektiv
Issue Date: 2015
Degree: Student essay
Keywords:   Sociokulturellt   perspektiv
  distribuerat   l
Abstract: Studiens syfte är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur tre lärare inom kulturskolan resonerar kring och arbetar med undervisningsmetoder. Vi vill synliggöra skillnader och likheter i lärarnas resonemang om gruppmetodiska val i undervisningsformen klassorkester. Våra frågeställningar är: hur resonerar lärarna kring val av undervisningsmetod i relation till gruppundervisning och vilka eventuella skillnader och likheter framkommer i deras resonemang utifrån aspekterna lärande, e... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/38712
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011