Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Filipsv
dc.contributor.authorVikengren, Axelsv
dc.contributor.authorMelander, Andreasv
dc.date.accessioned2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.available2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38708
dc.description.abstractSammanfattning: Bakgrund: Trots att skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt framskrivet i skollagen visar forskning att skolan misslyckas med att vara likvärdig och kompensatorisk. Skolan kan snarare ses som en del i befästandet och reproduktionen av ekonomiska, sociala och kulturella klyftor. Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare ser på lärarrollen och hur de upplever att den påverkas av den enskilda skolan och dess kultur. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, lärare bidrar till att upprätthålla skolsegregationen. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats där empirin bygger på intervjuer. Intervjuerna har genomförts med lärare på två olika skolor där valet av informanter bygger på ett strategiskt urval. Intervjustudien är utformad som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer vars resultat har tematiserats. Studiens teoretiska grund bygger på sociologen Pierre Bourdieus teorier om förhållandet mellan individ och struktur samt Ervin Goffmans dramaturgiska perspektiv i synen på interaktion. Resultat: Resultatet av studien visar att lärarna på de båda skolorna talar om elevunderlaget på skolorna som om det vore homogent. Synen på elevunderlaget påverkar hur lärarna resonerar kring sin lärarroll och vilket ansvar de har gentemot eleverna. Utifrån resultaten kan vi även se att lärarrollen på skolorna påverkas av den fysiska platsen och skolkulturen.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectlärarrollsv
dc.subjectskolkultursv
dc.subjectsegregationsv
dc.subjecthabitussv
dc.subjectbourdsv
dc.titleSkolan är inte designad för alla elever – en studie om lärarrollens konsekvenser för skolsegregationensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record