GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession >

Lärande i rörelse - Utveckling av kroppslig förmåga ur ett icke dualistiskt perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37784

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37784_2.pdfLicentiatuppsats1222KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lärande i rörelse - Utveckling av kroppslig förmåga ur ett icke dualistiskt perspektiv
Other Titles: Learning in action – Development of physical ability from a non-dualistic perspective
Authors: Bergentoft, Heléne
Issue Date: 2014
Extent: 192 sidor
Publication type: licentiate thesis
Organization: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet/Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg
Keywords: kroppshållning
idrott och hälsa
variationsteori
learning study
interventionsstudie
klassrumsforskning
Abstract: Uppsatsens ambition är att genom en learning study av undervisningsmomentet kroppshållning vid löpning påvisa hur ett innehåll i skolämnet idrott och hälsa kan behandlas på ett icke dualistiskt sätt. Syftet är därmed att studera hur ett specifikt innehåll gestaltas och konstitueras i undervisningspraktiken i idrott och hälsa. Totalt deltog 95 gymnasieelever från två olika gymnasieskolor. Vidare deltog sju lärare uppdelade i vardera en studie. Variationsteorin utgjorde teoretisk ramverk för lek... more
Summary: The ambition of this paper is through a learning study of the education part body posture whilst running, demonstrate how a content in the school subject physical education and health can be treated in a non-dualistic way. The aim is thus to study how a specific content is characterized and constituted in the teaching practice in physical education and health. In total, 95 upper secondary school students from two different schools participated in this study. Seven teachers divided in two units ... more
Description: Denna licentiatuppsats har genomförts inom ramen för Forskarskolan Learning Study – undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Forskarskolan, som leder fram till en licentiatexamen, är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet och finansieras av Vetenskapsrådet (projektnummer 2011-5273) inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.
URI: http://hdl.handle.net/2077/37784
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

 

© Göteborgs universitet 2011