Now showing items 1-20 of 21

  • Åtgärder inom jordbruket för att minska fosforläckaget till Östersjön 

   Karltorp, Gunnar (Havsmiljöinstitutet, 2011-12-15)
   Östersjöländernas regeringar beslutade inom Helcom år 2007 om en plan, den så kallade Baltic Sea Action Plan, för att förbättra Östersjöns havsmiljö. I planen åtar sig Sverige att minska utsläppen av kväve och fosfor till ...
  • Collective action for the marine environment: Lessons from social dilemma research 

   Biel, Anders (Havsmiljöinstitutet, 2015-09-01)
   Scientific knowledge, evolved from environmental psychology and other disciplines, indicates clearly that people can take care of the environment with good results under some conditions. On the other hand, science also ...
  • Dimensionering av uppföljningsprogram: komplettering av uppfölningsmanual för skyddade områden
 

   Svensson, Robin; Gullström, Martin; Lindegarth, Mats (Havsmiljöinstitutet, 2011)
   Denna rapport ger detaljerad information om provtagningsmetoders precision och kostnader vid dimensionering och metodval av uppföljningsprogram. Data från befintliga övervaknings- och forskningsprogram användes för att ...
  • Fallstudie: Förekomst och tillförsel av näringsämnen (P) 

   Gipperth, Lena; Grimvall, Anders; Morf, Andrea; Sundblad, Eva-Lotta (Havsmiljöinstitutet, 2012-06-15)
  • Fallstudie: Kvicksilver 

   Sundblad, Eva-Lotta; Gipperth, Lena; Grimvall, Anders; Morf, Andrea (Havsmiljöinstitutet, 2012-06-15)
  • Fallstudie: Selektivt uttag av torsk 

   Morf, Andrea; Gipperth, Lena; Grimvall, Anders; Sundblad, Eva-Lotta (Havsmiljöinstitutet, 2012-06-15)
  • Fiske och Natura 2000 - 7 kap. 28 § miljöbalken i EU-rättslig belysning 

   Christiernsson, Anna; Michanek, Gabriel; Nilsson, Pontus (Havsmiljöinstitutet, 2014-04-08)
   Enligt art- och habitatdirektivet skall EU:s medlemsstater upprätta Natura 2000-områden för att bevara livsmiljöer för skyddade arter eller särskilt värdefulla biotoper. För att bedriva fiske eller annan verksamhet inom ...
  • Havsmiljöinstitutets årsrapport 2014 

   Tönnesson, Kajsa; Johansen Lilja, Tina; Havsmiljöinstitutet (Havsmiljöinstitutet, 2015-02)
   I Havsmiljöinstitutets årsrapport för 2014 redovisas institutets verksamhet och projekt under 2014. Redovisningen tar utgångspunkt i Havsmiljöinstitutets uppdrag från regeringen.
  • Havsmiljöinstitutets årsrapport 2015 

   Tönnesson, Kajsa; Johansen Lilja, Tina; Havsmiljöinstitutet (Havsmiljöinstitutet, 2016-02)
   I Havsmiljöinstitutets årsrapport för 2015 redovisas institutets verksamhet och projekt under 2015. Redovisningen tar utgångspunkt i Havsmiljöinstitutets uppdrag från regeringen.
  • Kvalitetsgranskning av fysikalisk-kemiska data från den regionala havsmiljöövervakningen 

   Elam, Johanna; Grimvall, Anders (Havsmiljöinstitutet, 2013-11-18)
   I Sverige pågår sedan länge regional miljöövervakning, där kustvattnet är en viktig del. Syftet med övervakningsprogrammen har varit att identifiera miljöproblem och därmed sätta in eventuella åtgärder. Idag är det en ...
  • Larval connectivity and ecological coherence of marine protected areas (MPAs) in the Kattegat-Skagerrak region 

   Moksnes, Per-Olav; Jonsson, Per; Nilsson Jacobi, Martin; Vikström, Kevin (HavsmiljöinstitutetHavs- och vattenmyndigheten, 2014-04-04)
   Marine protected areas (MPAs) are considered effective instrument to mitigate the loss of biodiversity in the sea. However, the management of MPA-networks is challenged by a lack of information of habitat distribution, and ...
  • Mineralfosforpriset och den marina miljön - är prisreglering ett samhällsekonomiskt effektivt sätt att förbättra havsmiljön? 

   Sara, Svantesson (Havsmiljöinstitutet, 2013-10-10)
   Fosfor (P) är ett livsnödvändigt grundämne och en icke-förnybar naturresurs som blir allt dyrare att utvinna. Samhället har stor nytta av fosforgödsling i jordbruket men bär också kostnader för övergödning då fosfor läcker ...
  • Överfiske - en miljöfarlig aktivitet 

   Moksnes, Per-Olav; Belgrano, Andrea; Bergström, Ulf; Casini, Michele; Gårdmark, Anna; Hjelm, Joakim; Karlsson, Anna; Nilsson, Jonas; Olsson, Jens; Svedäng, Henrik (Havsmiljöinstitutet, 2011-09-30)
   Bestånden av marina fiskarter har minskat dramatiskt i både Västerhavet och i Östersjön under de senaste 100 åren. Flera olika faktorer påverkar fiskbeståndens storlek, men ett ökande antal studier tyder på att överfiske ...
  • Överlever ålen förvaltningen? En analys av den svenska ålförvaltningsplanen. 

   Svedäng, Henrik; Gipperth, Lena (Havsmiljöinstitutet, 2011-05)
   Den europeiska ålen är på väg att försvinna för gott. Arten är akut utrotningshotad och det finns starka vetenskapliga argument för att stoppa allt fiske. Trots det tillåts det svenska ålfisket att fortsätta. Havsmilj ...
  • Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter 

   Stage, Jesper; Christiernsson, Anna; Söderholm, Patrik (Havsmiljöinstitutet, 2015-07-10)
   En adaptiv havsmiljöförvaltning förutsätter att nya styrmedel och åtgärder tas fram när så behövs, men också att sådana styrmedel och åtgärder som redan används eller som är på väg att införas följs upp och utvärderas. En ...
  • Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden 

   Söderholm, Patrik; Christiernsson, Anna; Stage, Jesper (Havsmiljöinstitutet, 2015-07-10)
   Utifrån ett urval samhällsekonomiska analyser med koppling till havs- och vattenmiljöområdet genomförda av, eller på uppdrag av, svenska myndigheter, belyser och kommenterar författarna viktiga skillnader i angreppssätt. ...
  • Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön 

   Sundblad, Eva-Lotta; Vallin, Are; Grimvall, Anders; Emmerson, Richard (Havsmiljöinstitutet, 2015-09-07)
   Rapporten visar att det finns många fenomen inom samhället som är relevanta för belastningen av näringsämnen på havsmiljön. Det finns potential till förändring genom att fenomenen i sig är föränderliga och genom att de är ...
  • Sammanvägd bedömning av miljötillståndet i havet 

   Moksnes, Per-Olav; Albertsson, Jan; Elfwing, Tina; Hansen, Joakim; Lindegarth, Mats; Nilsson, Jonas; Rolff, Carl; Wikner, Johan (Havsmiljöinstitutet, 2013-12-20)
   Ekosystemansatsen är inriktad på att bedöma ekosystems hälsa för att se om den uppnår lagstiftad status eller om åtgärder behöver sättas in. Det finns därför ett behov att gå från det tidigare sektoriella upplägget inom ...
  • Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys. Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen 

   Sundblad, Eva-Lotta; Gipperth, Lena; Grimvall, Anders; Morf, Andrea (Havsmiljöinstitutet, 2012-06-15)
   Havsmiljöförordningen, SFS 2010:1341, (HMF) ingår i en strategi för en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön som avses i Havsmiljödirektivet (2008/56/EG). Förordningen syftar till ...
  • Social analysis: a marine societal analysis 

   Sundblad, Eva-Lotta; Gipperth, Lena; Grimvall, Anders; Morf, Andrea (Havsmiljöinstitutet, 2012-06-15)
   The Marine Environmental Ordinance (SFS 2010:1341) is part of a strategy to bring about ecosystem-based management and sustainable use of the marine environment in accordance with the EU’s the Marine Strategy Framework ...