Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Verksamheten är ett samarbete mellan fyra universitet; Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

Havsmiljöinstitutet är ett nationellt center med uppdrag av den svenska regeringen att ge en bred bild av den aktuella miljösituationen i svenska havsområden.

Samarbetet mellan universiteten ger Havsmiljöinstitutet ger tillgång till en bred kunskapsbas. Den regionala spridningen ger även en god geografisk täckning. Det nära samarbetet med myndigheter ansvariga för havsplanering och det omgivande samhället, ger Havsmiljöinstitutet en roll som kunskapsförmedlare mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare.

En viktig uppgift för Havsmiljöinstitutet är att ge en integrerad och komplett bild av den aktuella miljösituationen i våra hav. För att åstadkomma detta finns en nationell funktion för analyser och synteser vid det centrala kansliet i Göteborg. Dessutom finns miljöanalytiker placerade vid de samarbetande universiteten, vilket garanterar en god kunskapstäckning av alla svenska marina områden.

Genom att starta och leda analys-och syntesarbete stödjer Havsmiljöinstitutet den svenska regeringen och myndigheter, genom tvärvetenskaplig aktuell kunskap om miljösituationen i haven, så att väl grundade beslut kan fattas.

Besök oss på havsmiljoinstitutet.se

News

HAVSMILJÖINSTITUTET<br> Box 260<br> 405 30 Göteborg<br> Telefon: 031-786 65 61<br> www.havsmiljoinstitutet.se

Collections in this community

Recent Submissions

View more