Show simple item record

dc.contributor.authorGross, Linnea
dc.contributor.authorOrdéus, Marie
dc.date.accessioned2014-01-27T08:21:24Z
dc.date.available2014-01-27T08:21:24Z
dc.date.issued2014-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34964
dc.description.abstractBakgrund: Förekomsten av STI såsom gonorré, hepatit B och C, HIV, AIDS, klamydia och syfilis har under de senaste åren ökat i Sverige. Studier visar att långt ifrån alla som utsatt sig för smitta eller har symtom på STI går och testar sig. Dessutom visar studier att vårdpersonal ibland nekar individen STI-provtagning trots att detta inte är tillåtet. För att underlätta barnmorskans arbete med anamnestagande vid STI har det utvecklats ett frågeformulär inför STI-provtagning. Det saknas dock information om barnmorskors åsikter vid användandet av frågeformuläret. Syfte: Syftet var att utvärdera barnmorskors åsikter om frågeformuläret “Frågor inför STIprovtagning” på barnmorske- samt ungdomsmottagningar i Göteborg och södra Bohuslän. Metod: En semistrukturerad enkät skickades ut till 124 barnmorskor vid barnmorske- och ungdomsmottagningar i Göteborg och södra Bohuslän. De slutna frågornas svar analyserades med deskriptiv statistik och de öppna frågorna kategoriserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet baseras på 81 besvarade enkäter där 91 % (n=74) känner till frågeformuläret men endast 49 % (n=40) använder det. De nackdelar med frågeformuläret som framkommer är att barnmorskorna glömmer bort att det finns och att de anser att de inte behöver frågeformuläret. Fördelar barnmorskorna finner med frågeformuläret är att det känns professionellt och att det kan leda vidare till diskussion med patienten om STI-prevention. Slutsats: Efter att ha genomfört studien är vi av den åsikten att formuläret ”Frågor inför STI-provtagning” är ett bra redskap för barnmorskor i det dagliga arbetet med STI. Däremot anser vi att några frågor i formuläret kan ses över och utvecklas för att bli mer innehållsrika. Det viktigaste är dock att det preventiva arbetet med STI pågår eftersom den fortsatta ökningen av STI utgör ett hot mot människans sexuella och reproduktiva hälsa. ABSTRACT (engelska) Background: The occurrence of STI such as gonorrhea, hepatitis B and C, HIV, AIDS, chlamydia and syphilis have increased in the last few years in Sweden. There are studies that show that many individuals who are exposed to infection, or have symptoms of STI, do not get tested. Furthermore, studies show that health professionals sometimes refuse STI testing despite the fact that this is not allowed. To facilitate the midwives’ work with background questioning on STI, a questionnaire has been developed. At present, there is no information about how the midwives’ themselves experience using the questionnaire. Aim: The aim was to investigate the midwives’ opinions about the questionnaire ”Questions before STI testing” on antenatal clinics and clinics for adolescents in Gothenburg and the south of Bohuslän. Method: A semistructured survey was sent out to 124 midwives in the previous mentioned area. The answers from the yes/no section of the survey were analyzed with descriptive statistics whilst the open end questions’ answers were categorized with the help of qualitative content analysis. Results: The results were based on 81 answered surveys where 91 % (n=74) were aware of the questionnaire while only 49 % (n=40) used it. The experienced disadvantages with the questionnaire were that the midwives forgot about the questionnaire as well as not feeling the need to use it. However, the advantages with the questionnaire were that the midwives felt more professional and that it could stimulate further discussion with the patients about STI prevention. Conclusion: After performing the study, we are of the opinion that the “Questions before STI testing” questionnaire is a good tool for midwives in their daily work with STI. On the other hand we feel that some of the questions in the questionnaire could be improved and the questionnaire become more extensive. The most important thing however is that preventative work with STI continues, because the increase of STI is a threat to human’s sexual and reproductive health.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatsersv
dc.relation.ispartofseries180sv
dc.subjectBarnmorskors åsiktersv
dc.subjectenkätstudiesv
dc.subjectsexuell hälsasv
dc.subjectsexuellt risktagande och STIsv
dc.subjectMidwives’ opinionssv
dc.subjectsexual healthsv
dc.subjectsexual risktakingsv
dc.subjectSTI and surveysv
dc.titleBarnmorskors åsikter. Om frågor inför STI-provtagningsv
dc.title.alternativeMidwives opinions about questions before STI testingsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record