Show simple item record

dc.contributor.authorDay, Carolina
dc.contributor.authorHaby, Sofia
dc.date.accessioned2013-10-29T09:08:01Z
dc.date.available2013-10-29T09:08:01Z
dc.date.issued2013-10-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34279
dc.descriptionIntroduction: Parents have been shown to be of great importance in preventing cannabis use among adolescents. Parenting practices such as control, open communication and good relations within the family have shown to be protective factors, whereas lack of communication and weak social and emotional support have been associated with an increased risk for cannabis use among adolescents. Aim: The aim of the study has been to explore parents’ perceptions about their own importance in preventing cannabis use among adolescents. Method: A qualitative method consisting of focus group interviews has been used to fulfill the aim. The interviews were performed on four different occasions with 14 parents in total. The recorded material from the interviews was transcribed and analyzed with a manifest qualitative content analysis. Results: Parents stressed their joint responsibility for all children and a strategy to achieve this was to cooperate with other parents. Individual parenting strategies such as supervision, rules, clarity and conversation with their children were mentioned as methods for preventing adolescent cannabis use. Parents judged their knowledge about cannabis as insufficient and perceived this to be a problem for conversations. They requested more information about how to recognize cannabis use, but were unsure about how they would handle such information. Discussion: While regarding the results one has to consider the specific context in which the study was performed and the fact that participation was voluntary and unpaid, which may have affected who chose to participate in the study. Parents’ perceptions about the importance of open and clear communication and good relations within the family are coherent with former research. Monitoring strategies were also mentioned, which have been shown to be effective in preventing adolescent cannabis use. The results in this study showed that monitoring strategies also were applied on group as well as community level. Conclusion: Parents stressed their joint responsibility for all children in the community, parent cooperation, supervision strategies, rules and conversation as important tools to prevent adolescent cannabis use.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Föräldrar har visats ha stor betydelse för förebyggandet av ungdomars cannabisbruk. Föräldraskapspraktiker såsom kontroll, öppen kommunikation och goda familjerelationer har visats vara skyddsfaktorer, medan bristfällig kommunikation och svagt socialt och känslomässigt stöd har kopplats till en ökad risk för cannabisanvändning bland ungdomar. Syfte: Syftet med studien var att undersöka föräldrars uppfattningar kring sin betydelse i förebyggandet av ungdomars cannabisanvändning. Metod: För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer, vilka genomfördes med totalt 14 föräldrar vid fyra olika tillfällen. Inspelat material från intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Föräldrarna betonade sitt gemensamma ansvar för allas barn. En strategi för att stärka detta var att samarbeta föräldrar emellan. Individuella föräldrastrategier som kontroll, regler, tydlighet och samtal med barnen nämndes som metoder för att förebygga ungdomars cannabisbruk. Föräldrarna upplevde sin kunskap om cannabis som otillräcklig, vilket sågs som ett hinder för samtal. De efterfrågade mer kunskap för att kunna upptäcka cannabisbruk, men var samtidigt osäkra på om de skulle ta till sig mer information om de fick den. Diskussion: I beaktande av resultaten bör hänsyn tas till den specifika kontext som studien utfördes i samt att deltagandet var frivilligt och obetalt, vilket kan tänkas ha påverkat vilka föräldrar som valde att medverka. Föräldrarnas uppfattningar om betydelsen av öppen och tydlig kommunikation och goda familjerelationer överensstämmer med tidigare forskning. Monitorering var en central strategi som betonades och har i forskning visats vara effektiv för att förebygga ungdomars cannabisbruk. I denna studie framkom att monitoreringsstrategier även tillämpades på såväl kollektiv- som samhällsnivå. Slutsats: Föräldrarna betonade det gemensamma ansvaret för allas barn, föräldrasamarbete, kontrollstrategier, regler och samtal som betydelsefulla faktorer för att förebygga cannabisanvändning bland ungdomar.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectcannabisprevention, fokusgrupper, föräldraskap, monitorering, ungdomarsv
dc.subjectadolescents, cannabis prevention, focus groups, monitoring, parentingsv
dc.titleFöräldrars uppfattningar kring sin betydelse i det cannabisförebyggande arbetet – En kvalitativ studie med fokusgrupper som metodsv
dc.title.alternativeParents’ perceptions of their importance in cannabis prevention – A qualitative focus group studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record