Show simple item record

dc.contributor.authorBlum, Johanna
dc.contributor.authorSellin Frimodig, Emma
dc.date.accessioned2013-05-31T09:03:51Z
dc.date.available2013-05-31T09:03:51Z
dc.date.issued2013-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32916
dc.descriptionSahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: Vitamin D supplementation and its effect on body composition in the overweight and obese – a systematic review Author: Johanna Blum and Emma Sellin Frimodig Supervisor: Sofia Klingberg Examiner: Ingrid Larsson Programme: Dietician study programme, 180/240 ECTS Type of paper: Examination paper, 15 hp Date: April 10, 2013 Background: There is an increasing burden of overweight and obesity worldwide. The conditions lead to morbidity and lowered quality of life. Since there is research showing a connection between obesity and low levels of serum 25(OH)D, this raises the question if supplementation of vitamin D may have positive effects on body weight, waist circumference and body composition in the overweight and obese. Objective: To investigate if there is enough scientific evidence to recommend vitamin D supplementation combined with nutrition therapy to overweight and obese patients. Search strategy: The systematic collection of data was performed in the databases PubMed and Scopus. Search terms included were ”vitamin D supplementation”, ”obesity” ”cohort”, ”vitamin D”, ”vitamin D3 supplementation” and ”overweight”. Selection criteria: Human studies with RCT, CCT or cohort design written in English or Swedish were included. The participants had to be over 18 years old, have a BMI>25 kg/m2 and be generally healthy. Studies lasting less than 12 weeks were excluded. Data collection and analysis: After the data collection the quality of the selected studies was analysed using Granskningsmall för randomiserade studier and Granskningsmall för observationsstudier och ickerandomiserade kontrollerade studier, both published by the SBU. The outcome measures of the studies were thereafter evaluated according to GRADE using Sammanfattande evidensformulär from the university of Gothenburg. Main results: Six studies of RCT design were included in this systematic review. Summarized they showed strong scientific evidence that vitamin D supplementation raises the levels of 25(OH)D, moderate scientific evidence that vitamin D supplementation reduces visceral fat mass and limited scientific evidence that supplementation reduces body fat mass. There was also strong scientific evidence that vitamin D supplementation does not have a reducing effect on body weight, BMI or waist circumference. Conclusions: There are indications that a recommendation of vitamin D supplementation to overweight and obese patients reduces visceral fat mass and possibly total fat mass. Vitamin Dsupplementation does not have a reducing effect on body weight, BMI or waist circumference.sv
dc.description.abstractSahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: D-vitaminsupplementering och dess effekt på kroppssammansättning hos överviktiga och obesa – en systematisk översiktsartikel Författare: Johanna Blum och Emma Sellin Frimodig Handledare: Sofia Klingberg Examinator: Ingrid Larsson Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2013-04-10 Bakgrund: Övervikt och fetma är ett stort problem internationellt och leder till en ökad risk för sjuklighet och försämrad livskvalitet. Eftersom forskning visar att det finns ett samband mellan fetma och låga serumnivåer av 25(OH)D väcker detta frågan om supplementering med vitamin D kan ha gynnsamma effekter på kroppsvikt, midjeomfång och kroppssammansättning vid övervikt och fetma. Syfte: Att undersöka om det finns vetenskapligt underlag för att rekommendera Dvitaminsupplementering vid kostbehandling av övervikt och fetma. Sökväg: Den systematiska sökningen av artiklar genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Sökord som användes var ”vitamin D supplementation”, ”obesity” ”cohort”, ”vitamin D”, ”vitamin D3 supplementation” och ”overweight”. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska eller svenska, utförda på människor och av RCT-, CCT- eller kohorttyp med studiedeltagare över 18 år, ett BMI över 25 kg/m2 och i övrigt friska. Studier kortare än tolv veckor exkluderades. Datainsamling och analys: Efter urvalet av artiklar kvalitetsgranskades de med hjälp av SBU:s Granskningsmall för randomiserade studier och Granskningsmall för observationsstudier och ickerandomiserade kontrollerade studier. Sedan summerades evidensen för varje effektmått enligt GRADE med hjälp av Göteborgs universitets Sammanfattande Evidensformulär. Resultat: Som grund för denna översiktsartikel har sex RCT-studier granskats. Sammantaget gav de starkt vetenskapligt underlag för att D-vitaminsupplementering ger en höjning av 25(OH)D i serum, måttligt starkt vetenskapligt underlag för att vitamin D-supplementering har en reducerande effekt på visceralt fett samt begränsat vetenskapligt underlag för att supplementering reducerar fettmassa. Vidare fanns ett starkt vetenskapligt underlag för att Dvitaminsupplementering inte har någon reducerande effekt på vikt, BMI och midjeomfång. Slutsats: Det finns indikationer för att en rekommendation av vitamin D-supplementering till överviktiga och obesa reducerar visceralt fett och eventuellt även total fettmassa. Vitamin Dsupplementering har ingen reducerande effekt på vikt, BMI och midjeomfång.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesDIE/V13sv
dc.relation.ispartofseriesC-Uppsatssv
dc.subjectD-vitaminsupplementeringsv
dc.subjectöverviktigasv
dc.subjectobesasv
dc.titleD-vitaminsupplementering och dess effekt på kroppssammansättning hos överviktiga och obesa – en systematisk översiktsartikelsv
dc.title.alternativeVitamin D supplementation and its effect on body composition in the overweight and obese – a systematic reviewsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record