GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

"Det blir tufft för en del". En intervjustudie avseende gymnasieskolan som en skola för alla


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31654

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31654_1.pdf455KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Det blir tufft för en del". En intervjustudie avseende gymnasieskolan som en skola för alla
Authors: Fjordhult, Birgitta
Issue Date: 3-Dec-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-03 PDA161
Keywords: gymnasieskola
Gy 11
en skola för alla
särskilt stöd
åtgärdsprogram
Abstract: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur dagens gymnasieskola arbetar för att för-verkliga intentionen om ”en skola för alla”. De centrala frågeställningarna har handlat om hur informanterna ser på möjligheten för alla elever att uppnå kunskapsmålen, hur elever i behov av särskilt stöd identifieras och hur detta stöd definieras, vilka stödinsatser som erbjuds samt vilken roll åtgärdsprogrammen spelar i detta sammanhang. Utifrån dessa frågeställningar ana-lyseras i vilken mån gymnasie... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31654
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011