GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

“Ibland tror jag att de tänker att... att det kanske bara är pengar” En studie om socialsekreterares upplevelser kring yrkesstatus och karriärmöjligheter inom Ekonomiskt bistånd


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31494

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31494_1.pdf796KbAdobe PDF
View/Open
Title: “Ibland tror jag att de tänker att... att det kanske bara är pengar” En studie om socialsekreterares upplevelser kring yrkesstatus och karriärmöjligheter inom Ekonomiskt bistånd
Other Titles: "Sometimes I think they think ... that it might just be the money "- a study of social workers experiences of status and career opportunities in financial support
Authors: Lave, Helena
Issue Date: 22-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: socialsekreterare, yrkesstatus, ekonomiskt bistånd, organisationsteori, handlingsutrymme
social worker, professional status, financial support, organizational theory, room for maneuver
Abstract: Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar inom Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd upplever sin yrkesstatus och vilka karriärmöjligheter de ser inom enheten. Fem socialsekreterare berättade i kvalitativa halvstrukturerade intervjuer om hur de upplever yrkesstatusen inom och utanför den egna organisationen, samt karriärmöjligheter inom enheten. De frågeställningar som låg till grund för studien var: - Hur upplever socialsekreterarna att yrkesstatusen på Ekonomiskt bistån... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31494
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011