Recent Submissions

 • SKOLA I LÅSTA FORMER - En diskursanalys på ett statligt ungdomshem 

  Dahlhöjd, Linda (2022-02-27)
  Syfte: I denna studie har syftet varit att undersöka hur skolgången skrivs fram för elever med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman, och således befinner sig i en särskild skolform. För att lyckas med att ...
 • Integrerade elevers sociala delaktighet i grundskolan En kvalitativ studie av några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan 

  Carlsson, Sara; Englund, Sanna (2022-02-17)
  Forskningsläget kring elever med intellektuell funktionsnedsättning är förhållandevis sparsam, i synnerhet kring de elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner, men går integrerade i grundskolan i Sverige. Syftet ...
 • Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling-en fallstudie om Läslyftet i förskolan 

  Millroth, Channah (2022-01-27)
  Syftet är att undersöka förskollärares och barnskötares upplevelse av ett kollegialt lärande i Läslyftet i förskolan. Två underfrågor ställts till det empiriska materialet: Hur beskriver informanterna innebörden av ...
 • Matematikångest 

  Läckström, Louise; Molin, Maya (2021-08-19)
  Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. ...
 • ”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till” 

  Charafi, Saida; Haglund, Kerstin (2021-08-18)
  Syftet med studien var att undersöka vilken syn de professioner som ingår i den samlade elevhälsan hade av specialpedagogens profession, yrkesroll och uppdrag. Studien ämnade också att undersöka hur professionerna upplevde ...
 • Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det? 

  Nordhäll, Louise; Spjuth, Katarina (2021-08-10)
  I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande ...
 • Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden 

  Norrman, Annelie; Nyman, Jaana (2021-08-05)
  Abstract Specialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en plats där alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en ...
 • Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9 

  Abdullahresul, Gåna; Talusi, Vian (2021-08-05)
  Abstract Handledning är det område som studerades eftersom behovet ansågs vara stort för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Handledning har ökat i samhället på grund av globalisering, nätverk, media och ...
 • Implementering av aritmetik i förskolan 

  Lindgren, Helen (2021-06-24)
  Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera hur forskningsbaserad kunskap i aritmetik omsätts i ett arbetslag i förskolan. Genom att använda översättningsteorin kan studien få en djupare förståelse för hur forskningsbaserad ...
 • Språkstörning hos elever som har svenska som sitt andraspråk 

  Gustafsson, Katarina; Nord, Therese; Samuelson, Anna-Lena (2021-06-22)
  Studiens syfte är att undersöka hur lärare vid några grundskolor beskriver de tillvägagångssätt som används för att identifiera och följa upp eventuell språkstörning hos elever med svenska som andraspråk. Utgångspunkten ...
 • Undervisning i läsförståelsestrategier – vem gör vad? 

  Bovik, Lotta; Stendahl, Patricia (2021-06-22)
  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur speciallärare och högstadielärare uppfattar samarbetet kring planering, genomförande och uppföljning av undervisning i läsförståelsestrategier och deras samarbete ...
 • När professioner möts 

  Eriksson Börjesson, Kim; Fredriksson, Sofia (2021-06-21)
  Syfte: Syftet är att undersöka hur lekterapeuter och lärare upplever samverkan mellan lekterapi och förskola/förskoleklass. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: • Hur upplever lärarna och lekterapeuterna ...
 • “Jag har alltid varit så kluven inför det här beslutet ” 

  Fredén, Annika; Glans, Lisa (2021-06-21)
  Studiens syfte var att bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stöd med fokus på särskild undervisningsgrupp. Studien ämnade undersöka elevernas och föräldrarnas tankar och uppfattningar kring ...
 • Elevassistent eller elevassistent? 

  Engdahl, Paul; Sigfrid, Jessica (2021-06-21)
  Syftet med denna studie är att synliggöra elevassistentens arbetsuppgifter, hur ofta de utförs och eventuella skillnader i frekvens mellan grundsärskolans två kursplaner samt hur viktig relationen till specialläraren ...
 • Att erövra orden 

  Backstig, Emma; Persson, Janette (2021-06-21)
  Syftet med studien var att undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattade en digital förståelsebaserad intervention för att främja läsutveckling och kommunikation hos elever som är i behov av AKK samt att ta reda på ...
 • Från främjande till tämjande 

  Franzén, Pär; Lundin, Ola (2021-05-24)
  I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt ...
 • PEDAGOGISKT LEDARSKAP I FÖRSKOLEKLASSEN 

  Worku, Gossayeneh (2021-05-04)
  Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur verksamma rektorer arbetar med pedagogiskt ledarskap inom förskoleklassverksamhet. Teori: Studien tar uppolika ledarskapsteorier inspirerad av Lewin, från olika ...
 • Stöd till sfi-elevers läs- och skrivproblematik 

  Mindhammar, Viktoria (2021-05-04)
  Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några specialpedagoger resonerade kring elevernas läs- och skrivproblematik i sfi-kontexten samt hur de beskrev det stödjande arbetet för elever i behov av stöd i läs- och ...
 • Perspektiv på skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning 

  Karlgren, Hanna; Vilhelmsson, Sofia (2021-05-04)
  Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka skrivdiskurser som finns representerade i de nationella styrdokument som styr undervisningen samt om dessa skrivdiskurser också finns representerade i ...
 • Nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling - allas ansvar, ingens ansvar? 

  Ahlsén Mörlin, Johanne; Jonsson, Fanny; Rukiqi, Shpend (2021-04-14)
  Den svenska skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren. Krav ställs på kommuner och skolan att skapa goda förutsättningar för de nyanlända elevernas utbildning. Forskning visar hur nära språk- ...

View more