Recent Submissions

 • Öppna lärresurser vid Göteborgs universitet. En förstudie om delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutbyte. 

  Sunnerstam, Maria; University of Gothenburg/Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL); Göteborgs universitet/Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), 2022-03-29)
  Sverige ligger internationellt sett steget efter i arbetet med att utveckla öppen utbildning. Under senare år har dock ökade krav på att sprida lärosätenas kunskap och forskning till en bredare allmänhet, arbetet med globala ...
 • Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet 2019–2021. Slutrapport. 

  Sunnerstam, Maria; University of Gothenburg/Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL); Göteborgs universitet/Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), 2022-03-21)
  Projektet DigiKomp (Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet) har under tre år arbetat universitetsövergripande och med stark verksamhetsförankring för att genom erfarenhetsutbyte och ...
 • Utvärdering av PIL-enhetens högskolepedagogiska kurser vt2008–vt2018. En enkätstudie. 

  Jernås, Margareta; Vigmo, Sylvi (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2021-02-03)
  Mot bakgrund av tidigare utvärdering (Oldsjö, 2015) av högskolepedagogisk utbildning på Göteborgs universitet, tillsammans med synpunkter som framkommit i kollegiala samtal med kursdeltagare på PIL:s kurser blev det angeläget ...
 • Kollegiala samtal och erfarenhetsutbyte i högskolepedagogisk verksamhet - En diskussion om dialog, bildning och pedagogisk utveckling 

  Synnestvedt, Anita (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2021-01-12)
  Den här rapporten har sin utgångspunkt i en enkätundersökning av alumner från åren 2008-2018 och i en undersökning av kursrapporter där kursvärderingar ingår från 2010-2018. Här framgår att de kollegiala samtalen och ...
 • Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet 

  Winka, Katarina (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2017-08-03)
  Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Detta fastslogs i den första kartläggningen av pedagogiska meriteringsmodeller som Åsa Ryegård genomförde 2013 och bekräftas i denna uppföljning. Även ur ett internationellt ...
 • Rum för aktivt lärande. Lärares och studenters upplevelser av undervisning i Göteborgs universitets första Active Learning Classroom. 

  Alfredsson, Veronica (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2017-05-16)
  Lärare och studenter vistas dagligen i lokaler ämnade för undervisning och utbildning av olika slag. Många lärosalar är traditionellt utformade med studenterna sittande i rader och fokus på läraren som befinner sig längst ...
 • GUL-användning och behov av digitala verktyg 

  Sunnerstam, Maria (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2014-10-15)
  Lärplattformen GUL breddinfördes inom Göteborgs universitet i januari 2009. Ansvar för förvaltning och utveckling av lärplattformen har fram till årsskiftet 2013/2014 legat inom Utbildningsenheten men ligger idag vid ...
 • Att skriva är att delta i en dialog. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet. 

  Wahlandt, Anette (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2014-06-12)
  Skrivande är en central aktivitet inom högskolan, men att utveckla sitt skriftspråk upplevs ofta som svårt, mödosamt och ensamt (Ask, 2007). Syftet med det utvecklingsprojekt som redogörs för i denna rapport har varit att ...
 • Formativ kursutvärdering. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet. 

  Carlsson, Ninni (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2013-12-16)
  Denna projektrapport är genomförd vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. Syftet har varit att undersöka om och hur en verkstad i formativ kursutvärdering kan ingå i ...
 • Inventering av pedagogiska karriärvägar på Sveriges högskolor och universitet 

  Ryegård, Åsa (PIL-enheten, 2013-09-26)
  Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Det framkommer i den inventering som gjorts under våren 2013 och vars resultat beskrivs i den här rapporten. Lärosätena vid Sveriges högskolor och universitet har beskrivit ...
 • Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning 

  Maack, Karl; Lilja, Patrik; von Feilitzen, Mattias (PIL-enheten, 2013-04-30)
  Projektet nätbaserad kurs med flexibel fördjupning är ett pedagogiskt utredningsprojekt som bedrivits från 2011 till och med 2012. Projektet är genomfört i ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och IT fakulteten med ...
 • Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande 

  Abelin, Åsa; Behrns, Ingrid; von Feilitzen, Mattias; Laakso, Katja (PIL-enheten, 2013-04-26)
  Ny teknik har gjort det möjligt att utveckla nya undervisningsformer. Men detta leder också till att vi ställs inför nya frågor och utmaningar. Projektet Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande - ...
 • Att samarbeta pedagogiskt över språkgränserna 

  Avril, Chloé; Ehrling, Sara (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2013-01-28)
  Inom ramen för detta projekt har två tvärspråkliga kurser med inriktning mot litteratur och genus skapats, SPL131 och SPL132. Vi ville genom projektet samla den pedagogiska och ämnesmässiga kompetens kring genusfrågor som ...
 • Kursguiden som instruktion och styrdokument 

  Aldrin, Viktor (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2012-06-19)
  Kursguider är en text som finns mellan kursplanens målformuleringar och själva genomförandet av en kurs. Den skrivs om för varje kurstillfälle för att anpassas till datum och specifika examinationsformer. Som undersökningsmaterial ...
 • 1/3-modellen - interaktivt lärande i musikteori 

  Asplind, Björn; Löfdahl, Marcus (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2012-05-10)
  Hösten 2011 genomfördes ett pilotprojekt med distansutbildning (Blended Learning) inom det konstnärliga området. Detta tog sig konkret form i en fristående kurs i musikteori på 7,5 högskolepoäng med 12 studentplatser. ...
 • Affärssystemsbaserade företagsspel - som integrerande moment av kurser på ekonom- och logistikprogrammen 

  Klingberg, Jonas; Magnusson, Johan (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2012-01-20)
  Syftet med det projektet är att vidareutveckla involvering av it-baserade inslag i utbildningen genom användningen av ett affärssystemsbaserat företagsspel (ERPsim). Genom detta ämnar projektet stärka verksamhetsnärheten ...
 • Kursvärderingar och konstruktiv länkning. En vägledning för utformning av kursvärderingar post-Bologna. 

  Johansson, Peter; Norman, Marie; Fogelberg, Karin; Petersson, Bengt (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt, 2012-03-02)
  Många olika perspektiv präglar högskolans verksamhet, vilket också lämnar avtryck i såväl mål som utformning av kursvärderingar. Denna rapport tar som första utgångspunkt att kursvärderingar bör präglas av ett kursutveck ...
 • Didaktiska fördjupningskurser för universitetslärare inom och utom lärarutbildningen. 

  Johansson, Peter; Landqvist, Hans; Olsson, Mikael; Dragemark Oscarson, Anne; Pettersson, Tobias (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt, 2011-12-15)
  2010 föreslog Lärarutbildningsnämnden (LUN) ett projekt kallat Didaktiska fördjupningskurser för universitetslärare inom och utom lärarutbildningen, vilket skulle utföras inom ramen för PIL:s högskolepedagogiska ...
 • Söka & värdera. Nätbaserad introduktion till informations-sökning och informationshantering. 

  Bjarsch, Carin; Hessman, Eva; Pettersson, Karin (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Västra Hamngatan 25, Box 300, SE 405 30 Göteborg, 2011-12-07)
  Syftet med rapporten är att berätta om projektgruppens arbete med att utveckla webbkursen Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering. Målgrupp för webbkursen är alla nyantagna studenter vid ...
 • NUDEL - Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande 

  Lundin, Johan; Nordström, Linda; Svanberg, Pia; Svensson, Lars (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt, 2011-10-08)
  Rapporten beskriver resultaten av två totalpopulationsenkäter samt intervjustudier vid två högskolor. Fokus i undersökningarna har varit att kartlägga högskolelärares teknikanvändning, i synnerhet i interaktion med studenter. ...

View more