Recent Submissions

 • Cybersäkerhet i kommunala korridorer 

  Isaksson, Anna; Ragnarsson, Marcus (2024-01-22)
  Syfte: Studiens syfte är att få förståelse för existerande uppfattningar, strategier och hantering av cyberhot som den kommunala förvaltningen utsätts för i samband med den accelererande digitaliseringen samt utvecklingen ...
 • Jämlikt deltagande i medborgardialogen – möjligheterna finns 

  Rocklind, Emma (2023-06-14)
  Syfte: Syftet är att redogöra för vilka gynnsamma faktorer som behöver tas i hänsyn vid utformningen av medborgardialogen, för att främja inflytandet från underrepresenterade samhällsgrupper. Teori: Dahls demokratiteori. ...
 • Etiskt ledarskap i offentlig förvaltning - En studie inom äldreomsorgen 

  Jonasson, Johanna (2023-06-14)
  Syfte: Syftet med studien är att med en jämförande ansats undersöka hur chefer respektive medarbetare upplever att det appliceras ett etiskt ledarskap av chefer inom äldreomsorgen, i den valda kommunen. Samt att utröna hur ...
 • Sjuksköterskeprofessionen utifrån två perspektiv - Ett historiskt och ett kvalitativt perspektiv 

  Bystedt, Josefine (2023-04-18)
  Syfte: Studiens syfte är att ge en inblick i varför sjuksköterskeprofessionen ser ut som den gör idag genom att se på den utifrån två perspektiv. Ett perspektiv är dess utveckling över tid, där det redogörs för professionens ...
 • ”Vi måste samverka det går inte annars...” 

  Nilsson, Annie; Pohlin, Ida (2023-01-26)
  Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan ...
 • Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning 

  Koskel, Aleksander (2023-01-26)
  Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers ...
 • SAMVERKAN TILL STADENS FÖRDEL - En kvalitativ fallstudie om samverkan mellan kommun och civilsamhälle 

  Ali, Somo; Keryo, Sandybel (2022-08-29)
  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och synliggöra samverkansarbetet mellan kommun och civilsamhälle i förhållande till utvecklingsområden samt förstå de avgörande faktorer som kan påverka denna samverkan. ...
 • FAKTORERNA BAKOM FINANSIELL STRESS I KOMMUNER - En kvantitativ studie om vad som inverkar på kommuners följsamhet av balanskravet 

  Befve, Sara; Marksund Larsson, Julia (2022-06-16)
  Syfte: Uppsatsen syftar till att utröna vilka faktorer som påverkar kommuners finansiella hållbarhet och dess möjlighet att efterleva lagstiftarens krav på ekonomi i balans (det s.k. balanskravet). Genom inhämtande av ...
 • Hjälp, är det någon som hör mig? En kvalitativ studie om ansvarsutkrävande inom hälso- och sjukvården 

  Häll Lindblad, Ida; Lundström, Matilda (2022-06-14)
  Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska möjligheterna till ansvarsutkrävande inom hälso- och sjukvården. Teori: Studien har sin utgångspunkt från Bovens teori om socialt ansvarsutkrävande samt relationen mellan ...
 • ETIK I OFFENTLIG FÖRVALTNING 

  Jansson Lindgren, Katarina (2022-03-16)
  Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka föreställningar om etik i offentlig förvaltning med fokus på anställda i alla tre nivåer i offentlig förvaltning; kommunal, regional och statlig nivå. Detta ska göras genom ...
 • Redovisning, professionella och politiker 

  Claesson, Johannes; Pettersson, Axel (2022-03-10)
  Syfte: Syftet med studien är att undersöka rollen kommunalt beslutsunderlag har samt hur både politiker och professionella inom organisationen uppfattar beslutsunderlagen. Genom att fokusera på hur båda parter uppfattar ...
 • Ökad kontroll av visselblåsare? En kritisk analys av hur visselblåsning har juridifierats under 2011-2021 

  Ekbrand, Isa; Tallberg, Viva (2022-01-26)
  Syfte: Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa och hur problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Vi tar hjälp från Bacchis What is the Problem Represented ...
 • ”Många gånger gör man saker man kanske inte har rätt till egentligen” 

  Dangoo, Nicko; Harling, Oliwer (2022-01-26)
  Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur handlingsutrymmet upplevs och hanteras av poliser i yttre tjänst inom polisområdet Storgöteborg. Teori: Det teoretiska ramverket utgörs av olika teorier ...
 • Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen 

  Rosvall, Sofia; Nesiri, Mariam (2021-09-16)
  During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affected during the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument of state funded subsidies towards municipalities ...
 • Inga särskilt utsatta områden i Göteborg 2025 

  Gustafsson, Martin; Nordén, Oskar (2021-08-09)
  Syfte: Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I det här fallet kommer det specifikt att handla om olika ...
 • Interaktion på digitala APT 

  Bjurving, Erika; Bergdahl, Linn (2021-06-11)
  Syfte: I uppsatsen, som utgår från skrivningen i proposition (1976/77:149), arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166), är syftet att undersöka om interaktionen på digitala APT överensstämmer med ...
 • Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation 

  Movino, Claudia; Olausson, Michaela (2021-02-02)
  Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i samband med omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom att undersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet ...
 • Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet 

  Fåglund, Viktor; Alin, Nellie (2020-09-09)
  Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför ...
 • När siffror sopas under mattan – En studie om resultatjustering bland svenska kommuner 

  Ahl Andersson, Jesper; Claesson, Manuel (2020-06-15)
  Syfte: Studiens syfte är att bidra till kumulativiteten för forskningen om resultatjustering. Genom uppskattning av onormala avskrivningar undersöker studien om resultatjustering förekommer i svenska kommuner. Tonvikten i ...
 • Samtycke: från lag till anmälan och tillbaka 

  Pedersen, Amalia (2020-05-12)
  Syfte: Syftet med följande studie är att undersöka hur den så kallade samtyckeslagstiftningen hittills har implementerats på lokal nivå, och hur väl polisen upplever att den nya lagen och deras egna arbetssätt tjänar lagens ...

View more