PIL-enheten erbjuder en arena för samverkan där fakulteterna ges möjligheter att tillsammans utveckla undervisningen vid Göteborgs universitet.
Läs mer om verksamheten på www.pil.gu.se

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dramapedagogik i vårdutbildning – sjuksköterskestudenters lärande i omvårdnad med fokus på bemötande och kommunikation 

  Berg, Linda; Höglund Arveklev, Susanna; Larsson, Stina; Lepp, Margret (Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet, 2016)
  Kunskap om bemötande och kommunikation är centralt i sjuksköterskeutbildningen. I den framtida yrkesrollen ställs höga krav på professionalitet och kompetens i mötet med patienter, närstående, kollegor och studenter. Ett ...
 • Öppna lärresurser vid Göteborgs universitet. En förstudie om delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutbyte. 

  Sunnerstam, Maria; University of Gothenburg/Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL); Göteborgs universitet/Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), 2022-03-29)
  Sverige ligger internationellt sett steget efter i arbetet med att utveckla öppen utbildning. Under senare år har dock ökade krav på att sprida lärosätenas kunskap och forskning till en bredare allmänhet, arbetet med globala ...
 • Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet 2019–2021. Slutrapport. 

  Sunnerstam, Maria; University of Gothenburg/Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL); Göteborgs universitet/Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), 2022-03-21)
  Projektet DigiKomp (Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet) har under tre år arbetat universitetsövergripande och med stark verksamhetsförankring för att genom erfarenhetsutbyte och ...
 • Utvärdering av PIL-enhetens högskolepedagogiska kurser vt2008–vt2018. En enkätstudie. 

  Jernås, Margareta; Vigmo, Sylvi (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2021-02-03)
  Mot bakgrund av tidigare utvärdering (Oldsjö, 2015) av högskolepedagogisk utbildning på Göteborgs universitet, tillsammans med synpunkter som framkommit i kollegiala samtal med kursdeltagare på PIL:s kurser blev det angeläget ...
 • Kollegiala samtal och erfarenhetsutbyte i högskolepedagogisk verksamhet - En diskussion om dialog, bildning och pedagogisk utveckling 

  Synnestvedt, Anita (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2021-01-12)
  Den här rapporten har sin utgångspunkt i en enkätundersökning av alumner från åren 2008-2018 och i en undersökning av kursrapporter där kursvärderingar ingår från 2010-2018. Här framgår att de kollegiala samtalen och ...
 • ”Vi är nog inte så mycket sämre nu längre”. Didaktiska konsekvenser av erfarna pedagogers byte av undervisningsspråk. 

  Henning, Martin (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2017-11-13)
  Syftet med detta arbete är att undersöka konsekvenserna för undervisningens praktiska didaktik av erfarna pedagogers byte av undervisningsspråk. Bakgrunden är den förskjutning mot undervisning på engelska som skett i Sverige ...
 • Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet 

  Winka, Katarina (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2017-08-03)
  Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Detta fastslogs i den första kartläggningen av pedagogiska meriteringsmodeller som Åsa Ryegård genomförde 2013 och bekräftas i denna uppföljning. Även ur ett internationellt ...
 • ‘Am I being heard?’ The ‘voice of’ students with disability in higher education: A literature review 

  Lane, Linda (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2017-06-09)
  Research in higher education suggests the need for higher education to show greater understanding and awareness of the lived experiences of disabled students. These sources argue that knowledge and understanding of barriers ...
 • Rum för aktivt lärande. Lärares och studenters upplevelser av undervisning i Göteborgs universitets första Active Learning Classroom. 

  Alfredsson, Veronica (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2017-05-16)
  Lärare och studenter vistas dagligen i lokaler ämnade för undervisning och utbildning av olika slag. Många lärosalar är traditionellt utformade med studenterna sittande i rader och fokus på läraren som befinner sig längst ...
 • Kärleken till komplexiteten. En pedagogisk reflektion över svindelns nödvändighet i konstvetenskaplig undervisning. 

  von Rosen, Astrid (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2015-06-01)
  I undervisningen i ämnet konst- och bildvetenskap ställs läraren inför utmaningen att hantera studenternas ibland frustrerade och vilsna möte med komplexa studieobjekt. I denna artikel ställer jag följande huvudfråga: På ...
 • En reflektion kring constructive alignment 

  Salmijärvi, Susanna (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2015-06-01)
  Hur ska vi universitetslärare förmedla de krav som vi ställer på våra studenter utifrån de program- och kursmål som formulerats? I denna text görs en teoretisk prövning av ett populärt svar på frågan. Åtminstone enligt en ...
 • Feministiska ambitioner i det teknovetenskapliga klassrummet 

  Ottemo, Andreas (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2015-06-01)
  I denna artikel diskuteras svårigheter förenade med att omsätta feministiska ambitioner och genusvetenskapliga lärdomar i högre teknisk utbildning. Med utgångspunkt i en läsning av ett urval texter som diskuterar utbildning ...
 • GUL-användning och behov av digitala verktyg 

  Sunnerstam, Maria (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2014-10-15)
  Lärplattformen GUL breddinfördes inom Göteborgs universitet i januari 2009. Ansvar för förvaltning och utveckling av lärplattformen har fram till årsskiftet 2013/2014 legat inom Utbildningsenheten men ligger idag vid ...
 • Att skriva är att delta i en dialog. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet. 

  Wahlandt, Anette (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2014-06-12)
  Skrivande är en central aktivitet inom högskolan, men att utveckla sitt skriftspråk upplevs ofta som svårt, mödosamt och ensamt (Ask, 2007). Syftet med det utvecklingsprojekt som redogörs för i denna rapport har varit att ...
 • Formativ kursutvärdering. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet. 

  Carlsson, Ninni (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2013-12-16)
  Denna projektrapport är genomförd vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. Syftet har varit att undersöka om och hur en verkstad i formativ kursutvärdering kan ingå i ...
 • Inventering av pedagogiska karriärvägar på Sveriges högskolor och universitet 

  Ryegård, Åsa (PIL-enheten, 2013-09-26)
  Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Det framkommer i den inventering som gjorts under våren 2013 och vars resultat beskrivs i den här rapporten. Lärosätena vid Sveriges högskolor och universitet har beskrivit ...
 • Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning 

  Maack, Karl; Lilja, Patrik; von Feilitzen, Mattias (PIL-enheten, 2013-04-30)
  Projektet nätbaserad kurs med flexibel fördjupning är ett pedagogiskt utredningsprojekt som bedrivits från 2011 till och med 2012. Projektet är genomfört i ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och IT fakulteten med ...
 • Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande 

  Abelin, Åsa; Behrns, Ingrid; von Feilitzen, Mattias; Laakso, Katja (PIL-enheten, 2013-04-26)
  Ny teknik har gjort det möjligt att utveckla nya undervisningsformer. Men detta leder också till att vi ställs inför nya frågor och utmaningar. Projektet Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande - ...
 • Att samarbeta pedagogiskt över språkgränserna 

  Avril, Chloé; Ehrling, Sara (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2013-01-28)
  Inom ramen för detta projekt har två tvärspråkliga kurser med inriktning mot litteratur och genus skapats, SPL131 och SPL132. Vi ville genom projektet samla den pedagogiska och ämnesmässiga kompetens kring genusfrågor som ...
 • Kursguiden som instruktion och styrdokument 

  Aldrin, Viktor (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2012-06-19)
  Kursguider är en text som finns mellan kursplanens målformuleringar och själva genomförandet av en kurs. Den skrivs om för varje kurstillfälle för att anpassas till datum och specifika examinationsformer. Som undersökningsmaterial ...

View more