Show simple item record

dc.contributor.authorBergman, Caroline
dc.date.accessioned2009-07-01T08:37:50Z
dc.date.available2009-07-01T08:37:50Z
dc.date.issued2009-07-01T08:37:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20742
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programen
dc.description.abstractIntroduktion: Inom hemtjänsten är vårdtagarens hem även en arbetsplats vilket innebär att det kan uppstå konflikter mellan olika lagstiftningar då åtgärder mot passiv rökning i vårdtagarens hem ska vidtas. Syfte: Syftet med det här examensarbetet var att undersöka vilka åtgärder som vidtagits inom hemtjänsten för att personalen inte ska utsättas för passiv rökning i en stadsdel som infört rökfri arbetstid och i en som ännu inte har gjort det. Metod: Metoden som användes var av kvalitativ ansats. Data samlades in genom intervjuer med enhetschefer inom hemtjänsten. De transkriberades därefter och en kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet och då med betoning på det manifesta innehållet. Genom analysprocessen framkom domäner och kategorier som resultatet därefter baserades på. Resultat: På båda arbetsplatserna skedde diskussioner om hur mycket rökning som förekom och båda erbjöd avvänjningshjälp till personalen. Det uppstod inte några direkta konsekvenser för personalen som rökte på arbetstid. Åtgärder som chefen vidtog mot den passiv rökning i vårdtagarens hem genom samtal med vårdtagaren om att vårdtagaren ändrade sitt rökbeteende. Det var personalen som rökte som gick till de hemmen där det förekom passiv rökning. Diskussion: Det skiljde sig inte avsevärt mellan stadsdelarna hur de åtgärdade risken för att personalen utsatte varandra för passiv rökning. Det fanns inte heller stora skillnader i åtgärder som vidtogs mot den passiva rökningen i vårdtagarens hem. Enhetscheferna tillämpade inte åtgärder med en helhetssyn (MTO) och de åtgärder som vidtogs var kortsiktiga och användes endast för att lösa situationen tillfälligt.en
dc.language.isosween
dc.subjectÅtgärder, hemtjänst, passiv rökning, rökfri arbetstid, MTOen
dc.subjectMeasures, home help service, passive smoke, smoking ban policy, MTOen
dc.titleÅtgärder som används mot passiv rökning inom hemtjänstenen
dc.title.alternativeMeasures which is used to reduce passive smoke in the homes of the elderlyen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record