GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar >

Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20508

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20508_1.pdf1780KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 180.00. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse
Authors: Olin, Anette
E-mail: anette.olin@ped.gu.se
Issue Date: 6-Sep-2009
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Education ; Institutionen för pedagogik och didaktik
Date of Defence: 2009-09-25
Disputation: Fredagen den 25 september 2009, kl. 13.15, Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Göteborg Studies in Educational Sciences 286
Avhandling
Keywords: skolutveckling, praktisk kunskap, tolkning, kommunikation, aktionsforskning, kritisk hermeneutik
Abstract: The practical work in a school and the interpretation processes of professionals form the focus of this study, the aim of which is to understand school development through the professionals’ own understanding. The collaborative work conducted in meetings at a specific school form the focus of enquiry. Using an action research approach, questions are posed about 1) how the interpretation processes in the meeting-practices can be understood, and 2) in what ways those interpretation processes are o... more
ISBN: 978-917346-664-6
Description: Skolutveckling är ett begrepp som har positiva förtecken såväl i skola som bland forskare. Men vad innebär skolutveckling? Det tycks finnas många idéer om vad skolutveckling borde leda till. Föreställningen om vägen dit tycks ofta vara linjär och önskan förefaller vara att det är möjligt att uppnå rättvisa, enhetlighet och samförstånd. I denna aktionsforskningsstudie är syftet att komma bakom dessa föreställningar, genom att lyfta fram det pedagogiska arbetet på en specifik skola och relatera det som sker där till förändring och utveckling. Skolans mötespraktik fokuseras i studien, eftersom det är där som lärare och andra yrkesverksamma förväntas utöva det samspel som läroplanen betonar som en viktig dimension för skolans utvecklingsarbete. Förutom lärarna innehar också flera olika ledare i mellanpositioner viktiga funktioner, som exempelvis utvecklingsledaren och specialpedagogen. I studien studeras särskilt det arbete och samspel som en utvecklingsledare, nämligen jag själv, och skolans arbetslag är involverade i. En hermeneutisk, narrativ metod belyser de yrkesverksammas tolkningsprocesser. Dessa tolkningsprocesser beskrivs som sammantvinnade med den förändring som sker på skolan i stort. På så sätt framgår att den förståelse som de yrkesverksamma utvecklar är helt avgörande för hur utvecklingsarbetet tar form. De tar ansvar genom att agera utifrån sin kunskap, men har skilda utgångspunkter beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör och vilka erfarenheter de har. Den pedagogiska praktiken utvecklas, enligt studiens resultat, i en växelverkande, dialektisk process som kännetecknas av att vara konfliktfylld. Problemfyllda situationer, som ofta upplevs som problematiska av de som är inblandade, uppmärksammas i studien som nödvändiga och intressanta, för den som vill få kunskap om vad som ännu är ouppklarat och ofärdigt i det ständigt pågående utvecklingsarbetet.
URI: http://hdl.handle.net/2077/20508
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Gothenburg Studies in Educational Sciences

 

 

© Göteborgs universitet 2011