Show simple item record

dc.contributor.authorBrorsson, Jenny
dc.date.accessioned2009-06-18T08:43:50Z
dc.date.available2009-06-18T08:43:50Z
dc.date.issued2009-06-18T08:43:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20468
dc.description.abstractBakgrund och problem: Vi upplever idag en världsomfattande ekonomisk kris med fallande tillväxt, minskad konsumtion och kreditåtstramningar. För knappt två år sedan var läget det motsatta och de flesta av världens större börser nådde sin topp. Företag behöver oavsett konjunkturläge finansiera sin verksamhet, i många fall räcker inte interna medel utan externt kapital behövs. Företagens val av kapitalstruktur kan i goda tider öka avkastningen men kan i sämre tider orsaka stora problem som kan leda till konkurs.Vid val av finansieringspolitik i ett företag måste vissa avvägningar göras. Ett av de mest väsentliga valen som företagsledningen måste ta ställning till är storleken på skuldsättningsgrad som i sin tur styrs av mål för räntabilitet på eget kapital och i vilken utsträckning man är villig att ta risker. Syfte: Den här undersökningen syftar till att undersöka om det finns några samband mellan den finansiella risken i de undersökta företagen och storlek, tillväxt och lönsamhet. Vidare kommer även branschskillnader undersökas för att möjligen kunna påvisa att exponeringen för finansiell risk skiljer sig åt mellan olika branscher. Metod: För att kunna påvisa samband mellan finansiell risk och de utvalda variablerna kommer en kvantitativ studie genomföras, där 45 företag undersöks. Dessa 45 företag har fördelats jämnt mellan tre branscher, konsument, industri och IT/telecombranschen. Tidsspannet för de registrerade värdena sträcker sig mellan åren 1998 och 2008. Korrelationsoch regressionsberäkningar har sedan använts för att verifiera hur sambanden ser ut. Resultat och slutsatser: Resultaten pekar på att den finansiella risken ökar då företagen blir mer lönsamma och att det finns skillnader mellan olika branscher. Det kan också till viss del påvisas statistisk signifikanta samband mellan tillväxt och finansiell risk, detta samband är negativt. De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att de faktorer som påverkar rörelserisken i företagen också påverkar den finansiella risken. Det positiva sambandet mellan finansiell risk och lönsamhet kan ha sin förklaring i att ledningen vill öka avkastningen då företaget går med vinst men detta medför även att riskexponeringen kan skapa stora problem i sämre tider. Förslag till fortsatt forskning: Då finansiell risk även påverkas av företagsledningens syn på riskexponering, hade en kvalitativ studie varit intressant att genomföra. Det hade också varit intressant att undersöka fler och mer homogena branscher för att se om ytterligare samband kan påvisas.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningen
dc.relation.ispartofseries08-09-90en
dc.titleFinansiell risk i svenska börsbolag - Vad påverkar exponeringen?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record