Show simple item record

dc.contributor.authorBlombrink, Dafne
dc.contributor.authorGenc, Linda
dc.date.accessioned2008-10-13T14:07:19Z
dc.date.available2008-10-13T14:07:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18336
dc.description.abstractTitel: Vad utmärker en bra kvinnlig och en bra manlig lärare? En intervjuundersökning bland flickor och pojkar i en gymnasieskola. Författare: Dafne Blombrink och Linda Genc Termin och år: HT 2007 Institution: Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet Handledare: Anita Franke Examinator: Claes Alexandersson Program: Korta Lärarprogrammet Rapportnummer: HT07-2611-210 Nyckelord: Bra lärare, genus, gymnasieelever, intervju, lärares egenskaper Uppsatsens syfte var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar en bra kvinnlig respektive manlig lärare. Utifrån syftet avsåg vår undersökning att finna svar på tre frågeställningarna: Hur gymnasieelever uppfattar en kvinnlig respektive manlig lärare och vari eventuella skillnader består mellan hur flickor och pojkar beskriver dessa. I och med att undersökningen skulle handla om elevernas individuella uppfattningar valdes intervju som kvalitativ metod. Vi genomförde 16 enskilda elevintervjuer vilka var jämnt fördelade mellan flickor och pojkar i två klasser i årskurs 3 på en gymnasieskola. Alla intervjuade elever gick på samhälls- och ny musikprogrammet i en skola i Västra Götaland. Inför intervjuerna studerade vi litteratur kring ämnet samt relevanta forskningsstudier utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visade att elevernas uppfattningar om lärarens bra egenskaper stämmer överens med tidigare forskning där engagemang, ämneskunnighet, positiv, rättvis, förstående, brinna för sitt yrke och ha humor var mer förekommande än andra egenskaper. Beträffande skillnader mellan pojkars och flickors uppfattningar kom det fram å ena sidan att manliga lärare ansågs vara mer arbetsinriktade, fostrande och hade mer humor. Å andra sidan ansåg de att manliga lärare borde bli mer relations- och kommunikationsinriktade. Däremot när det gällde kvinnliga lärare ansåg eleverna att de var mer relations- och kommunikationsinriktade men borde bli mer arbetsinriktade. I vår empiriska undersökning betonade flickorna att kvinnliga lärare borde bli bättre på fostran, det vill säga på disciplin. De menade inte att kvinnliga lärare skulle bli strängare utan vara mer bestämda, våga mer och inte ge efter så lätt. Till skillnad från flickorna betonade pojkarna att kvinnliga lärare saknade humor.en
dc.language.isosween
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen
dc.subjectintervjuen
dc.subjectlärares egenskaperen
dc.subjectBra lärareen
dc.subjectgenusen
dc.subjectgymnasieeleveren
dc.titleVad utmärker en bra kvinnlig och en bra manlig lärare?en
dc.typeTexten
dc.type.svepotheren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record